#   Проектодокументи
07.01.2011 Актуализация на таблицата на таксите и цените на административните услуги, предоставяни от община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с Актуализация на таблицата на таксите и цените на административните услуги, предоставяни от община Бяла, неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, действаща на територията на Община Бяла, и необходимостта от одобряването на цената за посещение на сбирка
„ Белите скали „ от Общински съвет – гр.Бяла , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове предлагам на Вашето внимание проекта за решение за одобряване на Актуализация на таблицата на таксите и цените на административните услуги, предоставяни от община Бяла - т.13 - посещение на сбирка „Белите скали”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 07.01.2011г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА в таблицата „Такси и цени за административни услуги „ т.13 - посещение на сбирка „Белите скали” , Общински съвет гр.Бяла реши :


При посещение на сбирка „Белите скали” цената от 2 .00 лева - вход, да стане 1.00 лв.


С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация