#   Проектодокументи
19.08.2016 Доклад от Анастас Костов Трендафилов - Кмет на Община Бяла, относно " Проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла", във връзка със създаването на нов раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници”
ОТНОСНО : Проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 6 - 19, взето с протокол № 6 от 28.12.2015 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.). В държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който с § 1 в глава втора се създава раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл.61у-61щ, в сила от 01.01.2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 61у, ал.3 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.), данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. С чл. 61ф, ал.1 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.) е регламентирано, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. В чл.61ф, ал.2 от ЗМДТ, е разписано, че данък върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съгласно разпоредбата на § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), е предвидено съответния общинският съвет да определи размера на данъка върху таксиметровите превози за 2017 г. по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, в срок до 30 септември 2016 г.
Предвид гореизложеното е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, като се добави нов Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” и в изпълнение на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗДЗМДТ в срок до 30.09.2016 г. да се определи неговия размер.
Предлаганият размер на „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в Община Бяла е той да бъде в определен в размер на 300 лева /триста лева/, като същият представлява и съответства на минималната /долна/ граница определена в ЗМДТ.
По предоставени данни на Директора на дирекция „ОПБС“ към 18.08.2016 г. общият брой издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в Община Бяла е 5 бр. За 2017 г. очакваният приход от този вид нов местен данък - „Данък върху таксиметров превоз на пътници” е в размер на 3 000 лева.


ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА.

Целта на приемането на настоящите промени е изпълнение разпоредбата на § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), съгласно която за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г., както и с оглед привеждане на нормативната база на Община Бяла в съответствие с приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.)


ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, не е необходимо разходването на бюджетни средства.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.


АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


МОТИВИ.

1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Бяла в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла и Закона за местните данъци и такси.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 6 - 19, взето с протокол № 6 от 28.12.2015 г., относно създаването на нов раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ от Закона за местните данъци и такси и в изпълнение на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗДЗМДТ, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, както следва:

В чл. 2, ал.1 се създава нова т.8:

„8. данък върху таксиметров превоз на пътници ”

Създава се нов „РАЗДЕЛ СЕДМИ”:

Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61. (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато Общински съвет - Бяла не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Бяла, на територията на която има издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър.
Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Бяла, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал.1
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по следния начин:

Създава се нов §9, както следва:

§ 9. Допълнението на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла влиза в сила от 1 януари 2017 г. и е прието с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. год.

Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Бяла.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация