#   Статии
16.11.2021
Заповед № РД 07 00-758/15.11.2021 г. за предоставяне на ползвателите на земеделска земя в землищата на територията на Община Бяла имотите-полски пътища , попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021 — 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и в изпълнение на чл. 37в, ал. 16 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и решение № 35-288 от 28.10.2021 г. на Общински съвет — гр. Бяла, област Варна
НАРЕЖДАМ:

Да се предоставят на ползвателите на земеделска земя в землищата на територията на Община Бяла имотите — полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021 — 2022 година, съгласно представените заявления, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището, както следва:

1. „АГРИАТИКА” ООД, с ЕИК 201169795
Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 178.944 дка
Дължима сума: З 578.88 лева /три хиляди петстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/;

2. „АГРО ЗОНА“ ЕООД, с ЕИК 202978956

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 150.347 дка
Дължима сума: 2 668.60 лева /две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки/;

З. „АГРОФЕРТ-8О” ЕООД, с ЕИК 201833424

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 6.252 дка
Дължима сума: 125.04 лева /сто двадесет и пет лева и четири стотинки/;

4. „ЕВРОПА ТРЕЙД 2010” ЕООД, с ЕИК 201370969

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 100.285 дка
Дължима сума: 1 893.42 лева /хиляда осемстотин деветдесет и три лева и четиридесет и две стотинки/;

5. „АГРО ХОУМ“ ЕООД, с ЕИК 204695373

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 42.458 дка
Дължима сума: 736.08 лева /седемстотин тридесет и шест лева и осем стотинки/;

6. „ГАБЪРА” ООД, с ЕИК 103762170

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 106.899 дка
Дължима сума: 1 801.73 лева /хиляда осемстотин и един лева и седемдесет и три стотинки/;

7. „ЕВРОПА АГРОКУЛТУРИ” ЕООД, с ЕИК 201865774

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 0.964 дка
Дължима сума: 14.46 лева /четиринадесет лева и четиридесет и шест стотинки/;

8. ВАСИЛ ГОЧЕВ, с ЕГН 9008******

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 1.912 дка
Дължима сума: 32.51 лева /тридесет и два лева и петдесет и една стотинки/;

9. ИВАН СТАМЕНОВ, с ЕГН 7509******

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 1,854 дка
Дължима сума: 31.52 лева /тридесет и един лева и петдесет и две стотинки/;

10. ВАСИЛ ХАРИЗАНОВ, с ЕГН 7511******

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 1.444 дка
Дължима сума: 24.55 лева /двадесет и четири лева и петдесет и пет стотинки/;

11. МАРИН ТОДОРОВ, с ЕГН 6309******

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 5.291 дка
Дължима сума: 89.95 /осемдесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки/;

12. ПЛАМЕН ИЛИЕВ, с ЕГН 8107******

Предоставени полски пътища в масиви за ползване на територията на Община Бяла сумарно: 9.170 дка
Дължима сума: 155.89 лева /сто петдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/;

Сумите по заповедта за ползване на имотите — полски пътища следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бяла в Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG89STSA93008400275700, BIС: STSABGSF, вид плащане 444200, в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед.


Заповед № РД 07 00-758/15.11.2021 г.


Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация