#   Статии
11.03.2022
Започна рекултувацията на общинското депо за отпадъци

С церемония „Първа копка” днес бе даден официалният старт на проекта „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна“. Проектът се финансира по Административен договор за БФП № Д-34-74/23.07.2020 година, по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Символичната първа копка на обекта положиха председателят на Общински съвет- Бяла – Анастас Трендафилов и техническия ръководител инж. Рачо Рачев.

С реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели:
• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него;
• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;
• Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Основната цел на проекта е изпълнение на задълженията на Република България за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени техническа и биологична рекултивация съществуващото общинско депо. Ще се изгради система за повърхностно отводняване и система за мониторинг. Срокът за изпълнение на техническата рекултивация е 150 дни от датата на откриване на строителната площадка – 11.03.2022 година. След това предстои биологичната рекултивация, която има за цел укрепване на почвената повърхност и намаляване на почвената ерозия на хумусния слой. Биологичната рекултивация се състои в затревяване и засаждане с дървесна и храстовидна растителност.
Общата стойност на проекта е 1 598 408,52 лева, от които 1 358 647,24 лв. европейския фонд за регионално развитие и 239 761,28 лв. национално съфинансиране.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация