#   Статии
05.04.2022
Покана за участие в обществено обсъждане на проекта за допълнение на План за интегрирано развитие на община Бяла (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка намерението на Община Бяла да създаде аптека с общинско участие на територията на град Бяла, в съответствие с действащото и приложимо законодателство, бе възложен и изготвен „Правен анализ, относно условията за осъществяване на стопанска дейност - търговия на дребно с лекарства, и формите, под които тази дейност може да бъде осъществявана от общината”. На база на анализа, сме се спрели на възможността за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик община Бяла.
Съгласно направения анализ, за да бъде стартирана процедурата по създаване на горното общинско дружество е необходимо да се актуализират няколко стратегически документа приети от Общински съвет - Бяла, един от който е План за интегрирано развитие на община Бяла (ПИРО) за периода 2021-2027 г., приет с решение № 37 — 304 / 21.12.2021 г. на Общински съвет - Бяла.
Предвид горното, на основание чл.20 и чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправяме настоящата покана към жителите на община Бяла, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта за допълнение на План за интегрирано развитие на община Бяла (ПИРО) за периода 2021-2027 г. приет с решение № 37 - 304 / 21.12.2021 г. на Общински съвет — Бяла.
Обсъждането ще бъде проведено на 12.04.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Бяла, ул. Андрей Премянов № 29, втори етаж, заседателната зала.
За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да изпратят своите препоръки и мнения до 12.04.2022 г. на ел. поща: [email protected].

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

Приложениe

С уважение,
ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация