#   Статии
11.04.2022
По проект Община Бяла ще създаде ново творческо пространство за младежи в бившата ритуална зала на площад „Европа“

По проект Община Бяла ще създаде ново творческо пространство за младежи в бившата ритуална зала на площад „Европа“. Кметът на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов подписа административен договор № BG06RDNP001-19.231-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за реализацията на проект: „Общински културен център гр. Бяла“.

Стойността на финансовата помощ е 293 369,93 лева, от които 264 032,93 се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие и 29 337,00 са от национално съфинансиране. Период за изпълнение на проекта е от 05.04.2022г до 30.06.2023 г.

Новият културен център на град Бяла ще се помещава в сградата на бившата ритуална зала. В рамките на проекта ще бъдат финансирани строително-монтажните работи. Реконструкцията на съществуващата сграда предвижда да бъдат обособени помещения за осигуряване на културна и творческа среда за творци от различни сфери под един покрив.
В рамките на международен проект по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, ще бъде закупено оборудване за функциониране на фото и кино ателие, музикално ателие, лаборатория за индустриален дизайн и 3D моделиране, шивашко ателие, конферентна зала и споделено работно пространство. Една от важните дейности по този проект е организирането на събития и безплатни обучения за творци и младежи.
Ремонтът на бившата ритуална зала и превръщането й в Културен център за творчески и младежки дейности ще подпомогне развитието и кариерното ориентиране на младите хора в Бяла. Новите творчески ателиета ще са достъпни и ще могат да се използват свободно. Въпреки трудностите и дългите административни срокове Община Бяла продължава да разработва проекти за подобряване на градската инфраструктура.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация