#   Статии
01.07.2022
Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001501 „Емона“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001501 „Емона“.
Защитената зона е разположена в морските пространства на Република България.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения:

1. Проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0001501 „Емона“ в морските пространства на Република България, с обща площ 553 452,781 дка

2. Карта BG0001501 „Емона“

3. Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001501 "Емона"

4. Писмо с изх. № 04-00-5711/А3 от 01.07.2022 г. на РИОСВ-Варна
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация