#   Статии
20.08.2022
Община Бяла партньор по проект насърчаващ управление в синергия с гражданското общество и бизнеса

Община Бяла подписа партньорско споразумение с Асоциация „БИОМРЕЖА“ по процедура за подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.025-0005 наименование на проекта „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проект осигурява синергия между екологичните усилия на партньорите. Чрез него ще насърчим и увеличим приноса на гражданите за подобряване на обществените политики в областта на опазване на околната среда и градската мобилност посредством намаляване на замърсяванията от автомобили и СО2 емисии и промотиране на екологични и здравословни транспортни средства (велосипеди) използвайки информационни и комуникационни технологии. От една страна чрез гражданското участие, гражданите на община Бяла ще могат да дават мнения и предложения, които да бъдат чути. Те ще могат да разберат управлението и процеса на вземане на решения в общината, усилията, които тя полага, а мненията на гражданите ще бъдат отразени в този процес.

Дейностите предвидени по проекта са:
1. Разработване на ЗЕЛЕНА ХАРТА - КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО – за съвместна работа на гражданското общество и общината.
2. Разработване на инструментариум за обратна връзка от гражданите и бизнеса към администрацията като следствие от отправените и приети препоръки – чрез виртуалния кът ОАЗИС – където ще се обсъжда и информира чрез онлайн инструменти – форуми, дискусии в реално време (live chat), добри примери, чрез служители на партньорите - екологични въпроси и политики. Уебсайтът на общината ще бъде надграден - чрез ОАЗИС ще се предостави отделна точка за достъп за екологични дискусии.
3. Провеждане на застъпническа кампания чрез изграждане на капацитет – а/ провеждане на обучения на служителите на граждански организации на територията на общината, съвместно с местната администрация с цел подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики и местно законодателство и б/ конкретни събития като елемент от застъпническата кампания за въвеждане на екологичен транспорт.
4. Провеждане на обществени обсъждания (или креативни събития) със заинтересовани страни и повишаване на осведомеността за възможностите, предоставени с проекта.

Резултатите от проекта ще се измерват в:
• подобрено взаимодействие с администрацията,
• подобрени капацитет на партньорите и социално-икономическа среда,
• създадени предпоставки за подобряване на общински политики вследствие предложения от граждански организации,
• създаване на широка група от сътрудничещи си заинтересовани страни,
както и в:
- Намаляване на въглеродния отпечатък чрез системни усилия за опазване на околната среда чрез промяна на мобилността;
- Промотиране на природно и културно наследство в рамките на община Бяла.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация