#   Статии
23.12.2022
ПОДПИСАНА Е ЗЕЛЕНА ХАРТА ПО ПРОЕКТ „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“

Община Бяла, Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА и неправителствените организации на територията на община Бяла, подписаха „ЗЕЛЕНА ХАРТА за сътрудничество между гражданското общество и местната власт в опазването на околната среда и развитието на екологичните политики в ОБЩИНА БЯЛА“, разработена по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, с административен договор BG05SFOP001-2.025-0005- С01.

Може да се запознаете с нейния текст, тук.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация