#   Статии
23.11.2023
Проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-354/31.03.2021 г. за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-354/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58 от 2021 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“.
Защитената зона е разположена в землищата на гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, община Бяла, област Варна, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения:

Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-354/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“

Защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация