#   Статии
21.11.2013
Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г.

Уважаеми съграждани,

На 28.11.2013 г. (четвъртък) от 09 часа в Заседателна зала на Община Бяла - гр. Бяла ще се проведе обществено обсъждане на разработките от извършените предпланови дейности по набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвянето на Общински план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г., по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ и се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-30/18.06.12 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община Бяла за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Бяла, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Варна за периода до 2020 г., от друга.
По време на общественото обсъждане ще бъдат представени изготвените аналитични части на проект на Общински план за развитие на Община Бяла за периода 2014 – 2020 г. и изведените препоръки за следващия програмен период, както следва:
• Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Бяла;
• Предложение за Визия, Стратегически цели, Приоритети и Специфични цели за тяхното постигане;
• Предложение за Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана
• Предложение за Матрица на индикаторите за наблюдение и оценката на плана;
• Предложение за Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
• Предложение за Механизми за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;
• Предложение за Програма за реализация на ОПР, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Водещ принцип при извършването на предпланови дейности, свързани с разработването на планови документи, в т.ч. и общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация - Бяла отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация