#   Статии
13.01.2016
Съобщение от Дирекция социално подпомагане

Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г., с изключение на лицата и семействата, на които са отпуснати помощи по чл. 7, ал. 2 и 8 от Закона за семейни помощи за деца, са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ относно настъпили промени съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, включително и относно условието семейството да живее постоянно в страната по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и относно съответствието с една от дефинициите за семейство съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, както следва:

1. до 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
2. до 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
3. до 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

При предоставяне на информация от семейството, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечно помош, дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка в 30-дневен срок, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или част от децата в семейството.
Ново Заявление – декларация при преди изтичане на срока на отпуснатата в периода 1 март и 2015- до 28 юли 2016 година помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.

В случаите, при който се налага подаване на ново Заявление – декларация от съжителстващи родители, помощта няма да се прекратява до издаването на Заповед на директора на ДСП, въз основа на новото Заявление-декларация.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация