#   Статии
14.03.2016
В ОБЩИНА БЯЛА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“


Община Бяла приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи”.

Продължителността на проекта бе 12 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги - 10 месеца. Успешно се реализира основната цел на проекта: Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Осемнадесетте потребители на социалната услуга „Личен асистент” бяха хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица. Потребителите на услугата бяха разпределени по населени места, както следва:
- град Бяла – 9 потребители;
- село Попович – 1 потребител;
- село Дюлино – 4 потребители;
- село Господиново – 3 потребители;
- село Горица - 1 потребител;

Всички лични асистенти – 18 на брой преминаха обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица/деца с увреждания.

Община Бяла в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация за изпълнението на проекта.

За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите ежемесечно бе извършван мониторинг на услугите в домовете на потребителите.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация