#   Статии
09.03.2016
Покана за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла”, на основание чл. 26 от ЗЛЮНЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 26.03.2016 г. (събота) от 13,00 ч. Събранието ще се проведе в с. Старо Оряхово, ул. „Кирил и Методий” – Салона на Народно читалище „Пробуда” с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла”.
2. Промени в състава на Управителния Съвет на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

АСЕН ТАШЕВ
Председател на УС на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”


07.03.2016г.
с. Старо ОряховоПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:Европа инвестира в селските райони

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация