#   Статии
25.07.2016
Конкурс за длъжността „директор“ на ЦДГ“Първи юни“ и Детска кухня гр. Бяла с филиали „Теменуга“ с.Попович и „Юрий Гагарин“ с.Господиново, общ.Бяла, обл. Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Ул.”Андрей Премянав” № 29

На основание чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП и Заповед № РД 0700-338/22.07.2016год. на Кмета на Община Бяла


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността „директор“ на ЦДГ“Първи юни“ и Детска кухня гр. Бяла с филиали „Теменуга“ с.Попович и „Юрий Гагарин“ с.Господиново, общ.Бяла, обл. Варна
І. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да са пълнолетни и български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл.40,ал.4 от ЗНП – Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 от Кодекса на труда.
4. Трудовото им право отношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
5. Да притежава диплома за завършено висше образование, присъдена образователно - квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
6. Да притежават специалност съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
7. Да имат не по – малко от 2 /две / години учителски стаж .

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Кмета на Община Бяла за допускане до конкурс /свободна форма
2. Автобиография /СV/.
3. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен /копие /.
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж /копие/.
5. Свидетелство за съдимост в срок.
6. Медицинско свидетелство.
7. Медицинско удостоверение, че лицето не се води на отчет в психиатричен диспансер.
8. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел ІІ
9. Документ за самоличност / копие /.
10. Други документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива, в това число компютърни умения, владеене на чужд език и др.(копия).
ІV. Начин на провеждане на конкурса.
1. Допускането на кандидатите до конкурса ще се осъществи от комисия в съответствие с чл.93, ал.1 от Кодекса на труда определена със заповед на Кмета на Община Бяла.
2. Провеждането на конкурса ще се осъществи от комисия в съответствие с чл.94 от Кодекса на труда определена със заповед на Кмета на Община Бяла.
3. Конкурсът се провежда в три етапа:
3.1. Допускане по документи.
3.2. Защита на представена програма за три годишно развитие на детската градина.
3.3. Интервю.
4. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
5. Не допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
6. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
7. Програмата за три годишно развитие на детското заведение се представя в общината заедно с подаването на изискваните документи за участие в конкурса.
8. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от защитата на представената програма, като допуснатите кандидати се подреждат по азбучен ред.
9. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
9.1. Професионална компетентност (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор" на общинска детска градина).
9.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).
9.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).
9.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички
попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
Всеки лист от копие на документ следва да бъде заверен от кандидата с подпис и текст
„Вярно с оригинала“.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на община Бяла, адрес: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов" № 29, в срок от 26.07.2016год. до 26.08.2016год., всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Съгласно Заповед №РД 0700-330/15.07.2016год.


Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс: свали файла

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация