#   Статии
29.02.2016
стартира предлагането на услуга "Личен асистент" към Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

От 01.03.2016 г. стартира предлагането на услуга "Личен асистент" към Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна.
Назначени са 18 лични асистенти, които да се грижат за 23 потребители на услугата. Освен това центърът разполага със 11 домашни помощници и социален работник.
Същността на предлаганите социални услуги се изразява в това, че чрез дейността на „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ в Община Бяла се адресират потребности на целевите групи от социални услуги при обичайни ежедневни дейности, осъществяване на социални контакти; от здравни услуги.
- Оценка на нуждите на лицата.
- Изготвяне на програма за грижи.
- Създаване на оптимални условия за работа с потребителите на услугaта.
- Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
- Планиране на интервенции според установените проблеми.
- Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
- Дефиниране на ролите на служителите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация