#   Статии
22.07.2016
Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна

На 21.17.2016 г. в гр. Варна се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001 Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна. В пресконференцията взеха участие екипа на проекта екипа на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване и представители на медии.
По проекта са назначени са 11 домашни помощници, 18 лични асистенти, социален работник и психолог, които се грижат за 61 потребители на услугите.
Основните дейности по проекта са създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и предоставяне на услугите "Домашен помощник", "Личен асистент", психологическа и социална подкрепа на предоставяне на социални услуги на хора с увреждания и техните семейства и на хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Предвижда се към центъра да се разкрият и здравни услуги за което се търси допълнително финансиране.
Стойността на проекта е 500 000 лв. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г.
Основните цели на предоставяните услуги са:
1. Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Бяла, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда.
2. Повишаване ефективността на системата за предоставяне на социални услуги;
3. Преодоляване на социалната изолация, превенция на институционализацията, осигуряване на безопасна и подходяща среда за достойно съществуване и активен социален живот чрез улесняване достъпа на лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване до комплекс от почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда;
4. Повишаване квалификацията и доходите на безработни лица и лица с ниска квалификация посредством осигуряване на заетост в сферата на социалните услуги
5. Създаване на условия за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близки с увреждания

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация