#   Статии
01.12.2016
Община Бяла разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината

Община Бяла разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими групи на територията на общината за кандидатстване по интегрирана процедура, финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Концепцията е в изпълнение на ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 – 2020 ГОДИНА, Приета с решение № 13-52 по Протокол № 13 от заседание на ОбС гр.Бяла ,проведено на 21.04.2016 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.
В тази връзка общината обявява процедура за избор на партньорски организации – неправителствени организации, работодатели, училища и детски градини, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.
Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.
Ангажиментите следва да попадат в следните области:
- Подобряване на достъпа до заетост;
- Подобряване достъпа до образование;
- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
Критерии за подбор:
- Опит на организацията в работата с уязвими групи / минимум 1 година/;
- Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване на уязвимите групи.
Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната концепция за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.
Краен срок за подаване на предложения: 13.12.2016 г., Община Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов „№29 /фронт-офис/
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация