#   Статии
28.04.2017
Община Бяла е партньор по нов социален проект

От 01.05.2017 г. стартира проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“. Проектът се реализира от сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“ в партньорство с Община Долни чифлик и Община Бяла.
Проектът ще се изпълнява на територията на двете общини и има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда.
Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде и реализация на пазара на труда и осигуряване на заетост. Лицата в тази дейност ще получат своята нова професия и ще бъдат назначени със средства по проекта на работа за срок от 6 месеца. Другата основна дейност ще бъде  предоставяне на нова иновативна социална услуга-"Мобилен екип за социална и здравна работа на терен". Специалистите и консултантите от мобилното звено ще могат да достигнат и до най-отдалечените и изолирани места и случаи, като окажат съдействие съобразно потребностите на потребителите на тази услуга. В цялото си разнообразие тази иновативна социална услуга ще предлага консултации и работа свързана с целевата група. В нея ще се включат психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти. Не на последно място ще бъде и работата с работодателите в региона. Те ще бъдат запознати с възможностите които представя проекта, връзката им с лицата от целевата група по него и тяхното представяне с цел реализацията им на пазара на труда. Всичко това ще бъде съпътствано и с популяризиране на проекта, информационна кампания и социологическо изследване. Целта е продуктите и услугите следствие на дейностите по проекта да се използват дългосрочно, целесъобразно, ефективно и устойчиво.

Продължителност на проекта е 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г. Общия размер на средствата по проекта е 383 564.44 лева.
Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД и бюджета на на Република България.  
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация