#   Статии
18.05.2018
Открита процедура по реда на чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт за избор на четирима съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

О Б Я В Л Е Н И Е

С настоящото съобщавам, че с решение № 48 – 242 от 26.04.2018г. на Общински съвет – град Бяла на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка с писмо вх.№ 318 / 11.04.2018 г. От ОС – ВАРНА е открита процедура за избор на четирима съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна.
Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български гражданин, които са на възраст от 21 до 68 години; имат настоящ адрес в община Бяла; имат завършено средно образование; не са осъждани за умишлено престъпление и не страдат от психически заболявания.
Не могат да бъдат кандидати лица, които са съдебни заседатели в друг съд; са общински съветници в района на ОС - Варна; които участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; които работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на ОС - Варна.
Кандидатите за съдебни заседатели следва в срок до 20.06.2018г. да депозират в Общински съвет – Бяла с адрес : гр.Бяла, ул.Андрей Премянов №29, сградата на общинска администрация, етаж 2, стая №17, следните документи :
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЯЛА

Д-р СОФИЯ КИРОВА

Автор: Йордан Чернев

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация