#   Статии
11.06.2018
Заповед № РД 07 00 – 244 от 11.06.2018г. на Кмета на Община Бяла за отчуждаване на поземлени имот – частна собственост за общински нужди за реализацията на обект „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино

З А П О В Е Д

№ РД 07 00 - 244 / 11.06.2018г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна , на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план – Парцеларен план за имоти : № 000064, № 003212, № 002170 и № 265 по КВС на землище с.Попович, Община Бяла, Област Варна одобрен с решение № 72 – 564 от 18.02.2011г. на Общински съвет – гр. Бяла, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда : „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино – Попович, при км 2 + 900“, Община Бяла, Област Варна, обявление за отчуждаване публикувано: на официалния интернет сайт на Община Бяла на 03.05.2018г., във вестник Черно море на 08.05.2018г., във вестник 24 часа на 08.05.2018г., във вестник Труд на 09.05.2018г., поставено на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Бяла с адрес : ул.Андрей Премянов № 29 на 03.05.2018г., поставено на информационното табло в сградата на Кметство с.Попович на 03.05.2018г.; актуална данъчна оценка ; Експертна пазарна оценка, определена от лицензиран оценител ”Велинов консулт” ЕООД от 25.04.208г.; служебна справка за наследници на лицето Димитър Стефанов Димов; Решение № 3558 от 06.10.1994г. на Поземлена комисия - Бяла; Договор за доброволна делба вписан в книгите за вписвания на 28.07.2005г. под № 67, том ХII, вх.регистър 18825;

О Т Ч У Ж Д А В А М :

за изграждането на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда : „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино – Попович, при км 2 + 900“, Община Бяла, Област Варна по Подробен устройствен план – Парцеларен план за имоти : № 000064, № 003212, № 002170 и № 265 по КВС на землище с.Попович, Община Бяла, Област Варна одобрен с решение № 72 – 564 от 18.02.2011г. на Общински съвет – гр. Бяла:
1. 74 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 25 987 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива.
Поземлен имот № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна е собственост на Маринка Димитрова Михайлова, Иван Тодоров Корновски, Златка Тодорова Корновска, Димо Георгиев Димов и Любомир Георгиев Димов в качеството им на наследници на Димитър Стефанов Димов съгласно служебна справка от НБД „Население“ и Решение № 3558 от 06.10.1994г. на Поземлена комисия - Бяла
2. 432 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 6 855 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива
Поземлен имот № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна е собственост на Димо Славчев Иванов съгласно Договор за доброволна делба вписан в книгите за вписвания на 28.07.2005г. под № 67, том ХII, вх.регистър 18825.

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Парично обезщетение в размер на 64.00 /шестдесет и четири/ лева за отчуждаването на 74 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 25 987 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива.
2. Парично обезщетение в размер на 240.00 / двеста и четиридесет/ лева за отчуждаването на 432 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 6 855 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива

Изплащането на обезщетенията започва от 03.07.2018г. по сметка, посочена от собствениците, чрез набирателната сметка на Община Бяла област Варна при Банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126, след представянето на всички необходими документи от собствениците на имотите в стая № 5 на първия етаж на административната сграда на Общинска администрация - Бяла на с адрес : ул.Андрей Премянов №29
М О Т И В И :
На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план – Парцеларен план за имоти : № 000064, № 003212, № 002170 и № 265 по КВС на землище с.Попович, Община Бяла, Област Варна одобрен с решение № 72 – 564 от 18.02.2011г. на Общински съвет – гр. Бяла, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда : „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино – Попович, при км 2 + 900“, Община Бяла, Област Варна е открито производство по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС на 74 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 25 987 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива и на 432 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна целият с площ от 6 855 квадратни метра, трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : нива.
Поземлен имот № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна е собственост на Маринка Димитрова Михайлова, Иван Тодоров Корновски, Златка Тодорова Корновска, Димо Георгиев Димов и Любомир Георгиев Димов в качеството им на наследници на Димитър Стефанов Димов съгласно служебна справка от НБД „Население“ и Решение № 3558 от 06.10.1994г. на Поземлена комисия - Бяла
Поземлен имот № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна е собственост на Димо Славчев Иванов съгласно Договор за доброволна делба вписан в книгите за вписвания на 28.07.2005г. под № 67, том ХII, вх.регистър 18825.
Пазарната оценка на 74 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна определена от лицензиран оценител ”Велинов консулт” ЕООД е 64.00 /шестдесет и четири/ лева
Данъчната оценка на 74 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна съгласно удостоверние № 250/ 01.06.2018 г. издадено от МДТ при Община Бяла е в размер на 8.00 лева
Пазарната оценка на 432 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна определена от лицензиран оценител ”Велинов консулт” ЕООД е 240.00 / двеста и четиридесет/ лева
Данъчната оценка на 432 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна съгласно удостоверние № 251 / 01.06.2018 г. издадено от МДТ при Община Бяла е в размер на 36.00 лева

Община Бяла придобива отчуждените части от имотите без тежести, съгласно чл.32, ал.3 от ЗОС

Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Варна в 14 – дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се съобщи на собствениците на имоти по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Копие от заповедта да се постави на информационните табла в сградата на Община Бяла и в сградата на Кметство с. Попович, и да се публикува на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йордан Андреев Чернев – Секретар на Община Бяла.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/
Автор: Йордан Чернев

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация