#   Статии
05.04.2019
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.049- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“

С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.049- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“:
Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

2. Програма, предоставяща финансирането:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

3. Цели на процедурата:

Общата цел на процедура е повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Специфичните цели на процедурата са:

✓ Подобряване производствения капацитет на малките и средни предприятия чрез ефективно и ефикасно използване на факторите за производство и създаване на конкурентни предимства и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

✓ Подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи;

✓ Разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и/или диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Финансирането на проекти по настоящата процедура е пряко свързано с постигането на стратегическа цел 2 „Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ “Долни Чифлик и Бяла“ , Приоритет 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността и капацитета за растеж на местната икономика“, Специфична цел 2.1.4. Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП. Процедурата е в пълно съответствие с приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2„Капацитет за растеж на МСП“ и допринася за постигането на Тематична цел 3 от ОПИК 2014-2020, а именно: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“ посредством подкрепа за дейности, насочени към подобряване на производствените процеси, ефективното и ефикасно използване на факторите на производството.

4. Допустими кандидати.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“;
2/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
3/ Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
4/ Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
5/ Да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;
6/ Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
7/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
8/Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.

5. Допустими дейности.

1. Дейности, свързани с общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии:
Дейностите трябва да са насочени към:
1.1. повишаване на производителността; и/или
1.2. ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
1.3. подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
1.4. въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
1.5. разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
1.6. диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията (разнообразяване на асортимента от продукти и/или услуги) и достъп до пазари.
2. Дейности за информиране и публичност.
6. Период за прием и място за подаване на проекти.
Първи краен срок за кандидатстване – 05.06.2019г., 17:30 часа
Втори краен срок за кандидатстване – 31.10.2019г., 17:30 часа
Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по мярката.
В случай че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.
Кандидатстването по настоящата процедура се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН 2020 в съответствие с правилата в Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. Цялата информация е качена на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

7. Бюджет на приема.

Първи краен срок:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
698 530,00 лева 593 750,50 лева 104 779,50 лева
357 152,72 евро 303 579, 81 евро 53 572.91 евро
Втори краен срок:
Ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием, в случай че са налични такива.

 
8. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е 88 012,35 лева.
Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е 352 049,40 лева.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 97 791,50 лева /50 000,00 евро/.
Максималният размер на допустимите разходи за проект е 391 166,00 лева /200 000,00 евро/.
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия.

9. Режим на минимални/държавни помощи.

Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

10. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
Критериите за избор на проекти и тяхната тежест са посочени в Условията за кандидатстване и Приложение А „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ в пакет документи „Документи за информация“ към Условията за кандидатстване.

11. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Коста Стоянов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Долни Чифлик и Бяла“
Адрес на електронна поща: [email protected] .
Достъп до подробна информация може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Долни Чифлик и Бяла“ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на следните интернет адреси:
Интернет страницата на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“: http://www.mig-db.org/
ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
Автор: МИГ

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация