#   Статии
31.12.2020
Община Бяла стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Бяла обявява прием на документи от кандидати за потребители нова социална услуга на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване. Услугата се предоставя от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на новата социална услуга, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

• лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
• Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга се подават в стая № 2, в сградата на Община Бяла, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бяла.
За допълнителна информация тел. 0886810025 – отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Бяла.

Приложениe:
Приложение №1 Заявление-декларация
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация