#   Статии
05.07.2021
Декларация на ОбС гр. Бяла против Предложение за изменение на защитена зона за опазване на природни местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100

РЕШЕНИЕ № 30 - 237

На основание чл.21,ал.2,чл.20,чл.17,т.2 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла реши : Приема Декларация против Предложение за изменение на защитена зона за опазване на природни местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100, чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на проекта на заповедта за обявяване на защитената зона.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Общински съвет гр. Бяла против Предложение за изменение на защитена зона за опазване на природни местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100, чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на проекта на заповедта за обявяване на защитената зона.

Съгласно чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината свързани с устройство, и развитие на нейната територията и на населените места в нея и в тази връзка в качеството ни на общински съветници с настоящата, ДЕКЛАРИРАМЕ категорично несъгласие и сме против приемането на направеното предложение за изменение на защитена зона за опазване на природни местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100, чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на проекта на заповедта за обявяване на защитената зона , като мотивите за това са ни следните.
Против сме разширението на границите на ЗЗ „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100 с 1 331.34 ха частни имоти, тъй като същата е включена в Списък на ЗЗ с Решение №802 от 04.12.2007г. на МС за приемане на Списък на ЗЗ за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в който текст ясно е разписано, че „в защитените зони не се включват населените места и селищните образувания и териториите с приет ОУП или ПУП към датата на заповедта на министъра на ОСВ за обявяване на съответната защитена зона“. Към решението са предложени граници на ЗЗ и държим същите да бъдат обявени със Заповед на министъра на околната среда и водите. Също така считаме, че направените с предложението забранителни режими в границите на ЗЗ „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100 са характерни за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в случая с цел заобикаляне на закона в текста умишлено е записано изменение на граници на защитена зона за да се избегне разпоредбата на чл.6, ал. 2 от ЗЗТ, съгласно който населените места и селищните образования в границите, определени със застроителните и регулационни планове или околовръстни полигони не са част от защитените територии, каквито в случая се явяват посочените 1 331.34 ха частни имоти.
За постигане на баланс при прилагането на екологичното законодателство, ЗБР и Закона за устройство на територията, в проекта на Общ устройствен план (ОУП) за цялата територия на Община Бяла, Област Варна са предвидени зелени ивици по протежение на бреговата линия за осигуряване на обществен свободен достъп до брега и отдръпване на застрояването, както и зелени клинове по съществуващите дерета. Коригирани са устройствените параметри на застрояването в прилежащите зони, и затова считаме, че не е необходимо да се приемат такива крайни мерки блокиращи икономиката, туризма и развитието на общината като цяло.
В нарушение на Конституцията на Република България са предлагат рестриктивни режими в границите на защитената зона, като въвеждане на забрани за строителство, движение на МПС и др., а същевременно е допустимо свободно бивакуване. С предложения проект отпада възможността за реализиране на важна пътна артерия свързваща землищата на Община Бяла и Община Долни Чифлик, като проектен път Бяла – Шкорпиловци. Едни от целите на направеното предложение са опазване и възстановяване на чистотата на морската вода, намаляване на безпокойството от шум, светлина и др. произлизащи от урбанизацията в крайбрежните територии, опазване от опожаряване на всички типове местообитания, а в същия момент се допуска бивакуване, което не отговаря на никакви дори минимални здравни, хигиенни и противопожарни изисквания и изисквания за опазване на околната среда и е предпоставка именно за замърсяване, епидемии и пожари. Считам, че с мотивите за защита на местообитанията, опазването или възстановяването на жизнеността на популациите на характерните за тези територии животински видове в рамките на цялата зона и най-вече на видове от Приложение 2 на ЗБР се цели да бъде приет акт, който да обслужва определена група от хора практикуваща през летния период така нареченото „диво къмпингуване“ на територията на морските плажове в Община Бяла.
С настоящата декларация, заявяваме пълната си подкрепа към организираните протести на местното население срещу направеното Предложение за изменение на защитена зона за опазване на природни местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG0000100, чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на проекта на заповедта за обявяване на защитената зона.
Настоящата декларация да се изпрати до Председателя на Министерски съвет на РБ, Министъра на околната среда и водите, Омбудсмана на РБ, Председателя на Националния съвет по биологично разнообразие към МОСВ
Декларация е приета на извънредно заседание на ОбС гр.Бяла с решение № 30 - 237 , по Протокол № 30, от извънредно заседание на ОбС гр.Бяла , проведено на 05.07.2021 г.


Рeшение № 30 - 237/05.07.2021 г.


Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация