#   Статии
09.07.2021
Писмо от председателя на Общински съвет - Бяла до президента на Република България

ДО
ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО: Постъпило Заявление с вх. № 135/09.07.2021г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 09.07.2021 г. в Общински съвет – гр. Бяла, област Варна постъпи Заявление с вх. № 135/09.07.2021г. от собственици на недвижими имоти в землището на община Бяла, област Варна, засегнати от извършени според тях закононарушения от длъжностни лица от Министерство на околната среда и водите при провеждане на процедура за обявяване на защитена зона „Плаж Шкорпиловци“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
С Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България, изменено с Решение на Министерски съвет на Република България № 52 от 05.02.2008 г. и Решение на Министерски съвет №615 от 02.09.2020 г., в съответствие с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, Защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ е включена в първоначалния списък на защитените зони за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с конкретни граници.
Защитената зона се намира в землищата на гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, община Бяла, област Варна и селата Ново Оряхово, Рудник, Старо Оряхово, Шкорпиловци от община Долни чифлик. Цялата е с обща площ 51 256,564 дка, от които 11,210 кв. км морски пространства.
В изпълнение на горното Решение съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитената за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ с граници по Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България, която е обявена на 11.02.2021г. Пълният текст на проекта на Заповедта е публикуван на интернет страницата на МОСВ, като в едномесечен срок е дадена възможност на заинтересованите лица да могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.
След изтичане на законоустановения 30 – дневен срок за обществено обсъждане, в едномесечен срок Министърът на околната среда и водите е следвало да издаде окончателна Заповед за обявяване на защитената зона. Това е трябвало да се случи до 11.04.2021 г. Но такава Заповед на Министъра на околната среда и водите към настоящия момент не е издавана.
Неизвестно кога (точната дата не е публикувана, според нас умишлено в официалния сайт на МОСВ), което води до обосновано предположение, че след изтичане на законоустановения срок, две неправителствени организации правят предложение за изменение на границите на защитена зона за опазване на природните местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG 0000100 чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на неиздадената проекто-заповед.
Считаме, че цитираното предложение на двете неправителствени организации е недопустимо, тъй като е изтекъл законоустановения срок по чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и Министърът на околната среда и водите е бил длъжен да издаде окончателната Заповед в срок до 11.04.2021г.
Вместо това по предложението на двете неправителствени организации, е започната процедура за разширяване границите на защитената зона в грубо нарушение на чл.2, т.3 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и чл.9 от Закона за биологичното разнообразие, като не са взети под внимание икономическите, социални и културни изисквания и местните особености, както и в процеса на подготовка на документацията Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите не са обезпечили провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на предложеното разширение на защитената зона „Плаж Шкорпиловци“ BG 0000100, така както изрично се изисква по цитираната по-горе Директива и ЗБР. Освен това предложението на двете НПО се базира на стари проучвания на БАН от 2014 г. и те са представили само направени експертиза и доклад по документи, а не от проверки и проучвания извършени на място. Също така тези стари проучвания на БАН са направени по стартиране на процедура за обявяване на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, който не кореспондира с провежданата процедура по Закона за биологичното разнообразие. На практика се получава смесване на две различни процедури и до опорочаване на цялата процедура, стартирана по Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България. В предложението на НПО умишлено е записано изменение на граници на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие, а не обявяване на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, което по същество е очевидно заобикаляне на Закона, в частност чл. 6, ал.2 от ЗЗТ, съгласно който населените места и селищните образувания в границите определени със застроителните и регулационни планове и околовръстни полигони не са част от защитените територии, каквито в случая се явяват посочените 1 331, 34 ха площи на територията на община Бяла.
Въпреки посочените пороци, е свикан Национален съвет по биологично разнообразие към МОСВ, който на свое заседание на 06.07.2021 г. прие направеното предложение за изменение на границите на защитена зона за опазване на природните местообитания „Плаж Шкорпиловци“ BG 0000100, чрез разширение на териториите прилежащи на плаж Кара дере и изменение на неиздадената проекто-заповед. На заседанието присъстваха поканени от Председателят на Съвета представители на засегнатите общини – кметове, заместник- кметове и експерти, но техните възражения не бяха възприети от членовете на Съвета и в същия ден се прие без мотиви от вносителите разширение на границите на защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ и изменението на проекто-заповедта за нейното обявяване.
Порочните действия на Министерството на околната среда и водите, вероятно в интерес на определена група лица и организации и във вреда на местните общности, предизвикаха недоволството на жителите на община Бяла, изразяващо се в организиране на 5- дневен протест, блокада на главен път Варна – Бургас след полученото за това разрешение, съставяне на подписки против порочното разширение на защитената зона, осъзнавайки че това ще доведе до спиране на икономическото развитие на общината.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
От името на гражданите на община Бяла, Ви Моля в удобно за Вас време да приемете техни представители и представител на Общински съвет – гр. Бяла, които пред Вас да изразят основателните си притеснения от действията на държавните институции, предприети в ущърб на обществения интерес и техните конституционни права.
Надявам се на положителен отговор от Ваша страна в бърз порядък.

Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация