#   Статии
25.08.2021
Община Бяла въвежда система за разделно събиране на отпадъци

Община Бяла и „Еко партнърс България“ АД подписаха договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Системата е двуконтейнерна – в жълтия контейнер се изхвърлят хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, а в зеления се събират стъклените.
На територията на град Бяла ще бъдат разположени 9 комплекта контейнери (жълт и зелен), а след края на летния сезон и в по-малките населени места: Горица, Господиново, Дюлино и Попович.
Новата система за събиране на отпадъци цели:
- Намаляване на количеството отпадъци;
- Оптимално събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците;
- Постигане на по-висока ангажираност на обществото към проблемите с безразборното изхвърляне на отпадъци;
Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание.
Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми.
• Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата.
• Разделното събиране запазва ресурсите ни и защитава дивата природа. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.
• Разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми – при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне.
• Когато изхвърляме разделно опаковките, те се рециклират. Рециклирането използва много по-малко електроенергия, отколкото производството от първични суровини.
• Когато изхвърляме разделно, сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си – за нас и всички след нас!

Лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени и стопански сгради, здравни заведения, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, в случай, че общината е въвела система за разделно събиране на отпадъците на територията си, са длъжни да събират разделно отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и ги предават на лицата, с които община Бяла има сключен договор, съгласно утвърден график или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО, или комплексно разрешително по реда на ЗООС и/или на организация по оползотворяване;
Във връзка със спазването на разпоредбите на горепосочената Наредба и въведената система за разделно събиране от 25.08.2021г., считано от същата дата се забранява съхранението или поставянето на кашони пред търговските обекти, като обемистите хартиени отпадъци (кашони от хранителни стоки и друг вид опаковки) се поставят в определените за целта контейнери, след задължителното им минимизиране
( предварително намачкване, накъсване или нарязване).

Считано от същата дата се ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на хартиени, картонени, стъклени, пластмасови и др. отпадъци (включени в системата за разделно събиране на отпадъци) в контейнерите за битов отпадък, като нарушителите подлежат на административно наказание.

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация