#   Наредби и документи
Наредби Правилници Вътрешни правила Програми Планове Други
име тип KB
1Архив - номенклатура на делата със срокове за съхранение на Община Бяла
/публикувано на: 17.03.2016 г./
pdf21942
2Етичен кодекс за поведението на служителите в Община Бяла, утвърден със Заповед № РД 07 00-655/24.10.2012 г.
/публикувано на: 13.06.2023 г./
pdf1433
3Заповед на Кмета на Община Бяла № РД 07 00-90/12.02.2020 г., относно числеността и поименния състав на ОЕККТО
/публикувано на: 25.02.2020 г./
pdf1076
4Изследователски доклад и анализ от изследване на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагането на социални услуги на територията на община Бяла
/публикувано на: 11.10.2017 г./
pdf1025
5Информация на кмета на Община Бяла за реализираните, разработените и в процес на изпълнение проекти за 2020 и 2021 година
/публикувано на: 07.02.2022 г./
pdf11659
6Културен календар на Община Бяла за 2023 г.
/публикувано на: 15.03.2023 г./
pdf441
7Методика за определяне на наемните цени за кв. м. рекламна площ при разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху места, общинска собственост на терирорията на община Бяла, област Варна
/публикувано на: 11.07.2008 г./
doc40
8Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Бяла за 2013 г.
/публикувано на: 11.12.2014 г./
pdf6455
9Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Бяла за 2014 г.
/публикувано на: 06.01.2016 г./
pdf1610
10Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Бяла за 2015 г.
/публикувано на: 01.09.2016 г./
pdf7313
11Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Бяла за 2022 г.
/публикувано на: 04.09.2023 г./
pdf761
12Отчет за изпълнение на Програма за развитието на туризма в Община Бяла за 2013 година и разходването на събрания туристически данък, приет с Решение на ОбС-Бяла № 49-275/13.02.2014 г.
/публикувано на: 18.02.2014 г./
pdf3304
13Спортен календар - Бяла Европейски малък град на спорта за 2023 година
/публикувано на: 15.03.2023 г./
pdf308
14Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла 2011-2015 г.
/публикувано на: 09.03.2011 г./
doc455
15Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2020 г. - 2023 г.
/публикувано на: 25.02.2020 г./
pdf9347
16Таблица на таксите и цените за административните услуги“, съобразена с наименованията на услугите в "Регистъра на услугите", приета с Решение на ОбС-Бяла № 56-466/28.02.2023 г.
/публикувано на: 16.03.2023 г./
pdf4540
17Такси и цени за ползване на общинска собственост и услуги, извън услугите в "Регистъра на услугите", приета с Решение на ОбС-Бяла № 56-466/28.02.2023 г.
/публикувано на: 15.03.2023 г./
pdf783
18Указание за работа с хотелския регистър, справка-декларация съгласно Закона за туризма
/публикувано на: 20.05.2015 г./
pdf1707
19Харта на клиента
/публикувано на: 15.05.2015 г./
pdf2706

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация