#   Обяви
16.04.2020 Конкурс за длъжността Директор - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
Общинска администрация Бяла, гр. Бяла, област Варна, ул.”Андрей Премянов” № 29, 05143 /2379, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД 0700-272 от 16.04.2020г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1.За длъжността Директор - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• изисквана минимална степен на завършено образование – магистър
специалност-строителство на сгради и съоръжения, на сгради и съоръжения; строителство и архитектура; строителен инженер
• години професионален опит: 4 години или
• минимален ранг: III младши
2.1.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
• професионален опит в администрация – 1 години
• компютърна грамотност
3.Начинът за провеждане на конкурса е:
3.1 Рещаване на тест;
3.2.Интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса /по образец/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС /по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Автобиография.
5. Документите следва да бъдат представени в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявата в сайт на Община Бяла и Административния регистър по чл.61, ал.1, т.4 от Закона за администрацията в деловодството на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят в сградата на Община Бяла на информационното табло на входа;
7.Минималният размер на основната заплата 830.00 лв.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация