#   Обяви
19.05.2020 Конкурс за длъжността Главен експерт - Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ - Общинска администрация Бяла
Общинска администрация Бяла, гр. Бяла, област Варна, ул.”Андрей Премянов” № 29, 05143 /2379, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РД 0700-342 от 18.05.2020г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1.За длъжността Главен експерт- Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска собственост“ -Общинска администрация Бяла.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• изисквана минимална степен на завършено образование - бакалавър
специалност-специалност-строителство на сгради и съоръжения; строителство и архитектура; строителен инженер
• години професионален опит: 2 години
или
• минимален ранг: IV младши
2.1.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
• професионален опит в специализирана администрация “Управление на територията“-кадастър и регулация – 3 години
• компютърна грамотност-работа с MCAD, AutoCAD
3.Начинът за провеждане на конкурса е:
3.1 Рещаване на тест
3.2.Интервю
4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса / по образец/
- Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС/ по образец/
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
- Автобиография
5. Документите следва да бъдат представени в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявата в сайт на Община Бяла и Административния регистър по чл.61, ал.1, т.4 от Закона за администрацията в деловодството на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят в сградата на Община Бяла на информационното табло на входа;
7.Минималния размер на основната заплата 700.00лв
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация