#   Обяви
21.02.2022 Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:

ДИРЕКТОР - Дирекция „Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“- Община Бяла

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

• Ръководи, координира и контролира разработването на стратегии, прогнози, планове и програми; проекти на вътрешни нормативни актове, механизми за наблюдаване и регулиране провеждането на политиката на ОбА в областта на определените дейности;
• организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекцията пред кмета на Общината;
• разработва, обосновава, контролира и управлява провеждането на политиката на ОбА в областта на националните и европейски проекти и програми;
• ръководи, контролира и координира дейностите по разработването на планове и договори за международно сътрудничество;
• Дава мнения, становища и предложения по въпроси, свързани с изпълнението на задачите за постигане на общите цели.

• изисквана минимална степен на завършено образование:
магистър

Специалности: икономика, стопанско управление, публична администрация, публични финанси, маркетинг.

• години професионален опит: 4 години
или
• минимален ранг: III младши

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:


компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
Професионален опит в администрация – 1 година

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
830.00 лв.

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса
1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
2. Защита на концепция за стратегическо управление на Дирекция.
3.Интервю .

Документи за кандидатстване:
- Концепция за стратегическо управление;
- Заявление за участие в конкурса чл.17, ал.2 от НПКПМДС / по образец/;
- Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС / по образец/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Автобиография.


Място и срок за подаване на документи:
• област, община, населено място:
Варна, Община Бяла, гр. Бяла
• адрес:
гр. Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29
• телефон:
(05143) 23 79

• краен срок за подаване на документи:
07.03.2022г.


• ден на публикуване:
21.02.2022г.• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите ще се приемат в деловодсвото на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29

Обявяването и съобщенията във връзка с конкурса се поставят на информационното табло на входа в сградата на Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация