#   Обяви
11.04.2022 Конкурс за длъжността Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Бяла
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:

Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Бяла


• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

• Дейности по регистриране, разглеждане, отчитане, предотвратяване и ограничаване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
• Планиране, анализ и отчитане на дейността;
• Дава мнения, становища и предложения по въпроси, свързани с изпълнението на задачите за постигане на общите цели.

• изисквана минимална степен на завършено образование:
бакалавър

Специалности: икономика, стопанско управление, публична администрация, педагогика.

• години професионален опит: 1 години
или
• минимален ранг: IV младши

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:


компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
Професионален опит в администрация – 1 година

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
800.00 лв.


• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса:
1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
Изисквания за решаване на теста:
1.1. Кандидатите ще решават тест от 20 въпроса.
1.2. Всеки въпрос се оценява с 1.
1.3. Минимален резултат за допускане до следващ етап – 80 %.

2.Интервю .

Документи за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурса чл.17, ал.2 от НПКПМДС / по образец/
Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС / по образец/
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Автобиография

Място и срок за подаване на документи:
• област, община, населено място:
Варна, Община Бяла, гр. Бяла
• адрес:
гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29
• телефон:
(05143) 23 79

• краен срок за подаване на документи:
21.04.2022 г.

• ден на публикуване:
11.04.2022 г.


• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите ще се приемат в деловодството на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29

Обявяването и съобщенията във връзка с конкурса се поставят на информационното табло на входа в сградата на Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация