#   Обяви
11.04.2022 Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:

ДИРЕКТОР - Дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване“-Община Бяла

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

• Ръководи, координира и контролира разработването на стратегии, прогнози, планове и програми; проекти на вътрешни нормативни актове, механизми за наблюдаване и регулиране провеждането на политиката на ОбА в областта на определените дейности;
• Подпомага осъществяването на правомощията на Секретаря и Кмета на общината, в областта на административното обслужване, свързани с неговите задължения по КАО и електронно управление.
• Координира връзките и взаимоотношенията на дирекцията с другите структурни звена на ОбА по отношение комплексното предоставяне на услуги.
• Изготвя концепции и програми за подобряване и развитие на програмната и информационна среда в администрацията.
• Дава мнения, становища и предложения по въпроси, свързани с изпълнението на задачите за постигане на общите цели.

• изисквана минимална степен на завършено образование:
магистър

Специалности: икономика, счетоводство, публична администрация;

• години професионален опит: 4 години
или
• минимален ранг: III младши

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
Професионален опит в администрация – 1 година.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
830.00 лв.• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса:
1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
Изисквания за решаване на теста:
1.1. Кандидатите ще решават тест от 20 въпроса.
1.2. Всеки въпрос се оценява с 1.
1.3. Минимален резултат за допускане до следващ етап – 80 %.
2. Защита на концепция за стратегическо управление на Дирекция.
3.Интервю


Документи за кандидатстване:
Концепция за стратегическо управление.
Заявление за участие в конкурса по чл.17, ал.2 от НПКПМДС / по образец/
Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС / по образец/
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Автобиография

Място и срок за подаване на документи:
• област, община, населено място:
Варна, Община Бяла, гр. Бяла
• адрес:
гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29
• телефон:
(05143) 23 79

• краен срок за подаване на документи:
21.04.2022 г.

• ден на публикуване:
11.04.2022 г.


• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите ще се приемат в деловодството на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “Андрей Премянов” № 29

Обявяването и съобщенията във връзка с конкурса се поставят на информационното табло на входа в сградата на Община Бяла.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация