#   Не на насилието
Защита от домашно насилие

Във връзка с промени в Закона за защита от домашно насилие, в сила от 01.01.2024г., общините са ангажирани пряко с проблема. Промените предвиждат координационен механизъм за взаимодействие между органите на изпълнителната власт, на общините и на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашно насилие.

Жертвите на домашно насилие могат да подадат молба за защита в община Бяла. Общината е длъжна в срок до 24 часа да препрати до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.

Срокът за подаване на молбата за защита – в общия случай е до 3 месеца, но не по – късно от 6 месеца от акта за домашно насилие. Когато молбата до съда е подадена чрез Общината или МВР тези срокове не важат, т.е. приемат се без ограничения на срока ( чл.10 от ЗЗДН). Молба за защита може да подаде пострадалото лице, брат, сестра и лица в родство по права линия, настойник или попечител, Директор на дирекция „ Социално подпомагане“.

Молба за защита от домашно насилие по образец, може да се подаде в деловодството на Община Бяла, гр.Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29 или на имейл: [email protected].

112 при спешна ситуация, в която живота и здравето – нашето или на друг човек – са пряко застрашени и изискват бърза намеса от полиция, пожарна, спешна помощ.

116 111 е националната телефонна линия за деца. Линията е денонощна и безплатна и на нея децата могат да получат емоционална подкрепа, пространство за споделяне, информация за начини за справяне с различни проблеми.

0800 1 86 76 e номерът на националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие. Тя е денонощна услуга за жени, мъже и деца, и техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация.


Молба за защита от домашно насилие

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация