#   Обяви
05.04.2024ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Не са намерени актуални към днешна дата обществни поръчки.
Архив
02.04.2024У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл. 34, ал.7 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
28.03.2024 С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ (ИПТКМДС)
28.03.2024Съобщение по чл. 32 от ДОПК - връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на „ЕБОНИ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 103877347
22.03.2024Провеждане на тестове на Национална системата за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението - 01.04.2024 г. от 11:00 ч.
07.03.2024Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се на първия етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта на гр.Бяла, област Варна, публична общинска собственост по АОС № 934 от 24.06.2011 г.
07.03.2024 Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт - Дирекция „ Инвестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“ (ИПТКМДС)
22.02.2024Заповеди на министъра на отбраната относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани. Провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
20.02.2024Набиране на кандидати за приемни семейства съвместно с Агенция за социално подпомагане по проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ Компонент 1
29.01.2024Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 10 кв. м, за банков офис находящо се на първия етаж на сграда частна – общинска собственост по АОС № 1348 от 23. 11. 2015 г.
22.01.2024Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина -заповед на командира на Военноморските сили, Заповед № РД-01-11/08.01.2024 г.
16.01.2024Покана за публично обсъждане на проект на бюджета за 2024 г. на Община Бяла на 24.01.2024 г. от 10:00 ч.
07.12.2023Заповед № РД 07 00 - 798/07.12.2023 г. на Кмета на Община Бяла за предоставяне на имотите – полски пътища на ползвателите на земеделска земя в землищата на територията на Община Бяла, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023 – 2024 година
15.11.2023Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла
25.10.2023Заповед № РД 07 00 - 734 /25.10.2023г. на Вр.И. Д Кмет на Община Бяла за определяне на комисия и извършване на проверка по реда на чл.99б от ЗГР
11.10.2023Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на Община Бяла от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.
09.10.2023На ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ - Варна за землищата на община Бяла, във връзка с чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.
08.09.2023Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2024 година и на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 и 2026 година в частта за местни дейности
31.08.2023Съобщения по чл. 32 от ДОПК - връчване на Акт за установяване на задължение по декларация
29.08.2023Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се на първия етаж, дясна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1, със застроена площ от 421 кв. м, разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, с предназначение здравно заведение
10.08.2023Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2023 г. на Община Бяла - 17.08.2023 год. от 10:00 часа
07.08.2023Уведомяваме Ви, че при благоприятни метеорологични условия: от 22:00ч на 07.08.2023г. до 05:00ч на 08.08.2023г., ще се проведе наземно аерозолно третиране срещу комари на част от уличната мрежа на гр. Бяла.
03.08.2023Общинска служба по земеделие - Долни чифлик, офис Бяла, на основание чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Бяла, област Варна за стопанската 2023/2024 година.
03.08.2023Общинска служба по земеделие - Долни чифлик, офис Бяла, обявява Заповед № РД 23-07-194/05.07.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” - Варна за откриване на процедурата по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за ползване на земеделски земи в землищата на община Бяла, област Варна за стопанската 2023/2024г. и състава на комисиите, която да ръководи сключването на споразуменията.
24.07.2023Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
17.07.2023Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, отчета на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/, отчета за капиталови разходи, и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Бяла, Област Варна към 31.12.2022 г.
17.07.2023Национален ученически конкурс “Наследник съм на …“, посветен на 110 –годишнината от Балканските войни
29.06.2023Правила за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от житни и маслодайни култури на територията на община Бяла
29.06.2023НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибиране на селскостопанската реколта
27.06.2023Удължен е срокът за кандидатстване за съдебен заседател за Районен съд – Варна
20.06.2023НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - вредна дейност на гъсениците от първо поколение на Ливадната пеперуда (Loxostege sticticalis) в посеви от слънчоглед
12.06.2023Кандидатстване за съдебен заседател за Районен съд – Варна
07.06.2023НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - установен засилен летеж от първо поколение на ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis) по слънчоглед и други култури
15.05.2023Проект Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ1-079, чрез изграждане на връзка между оптична кабелна линия 07-072 и оптична кабелна линия 07-0807/ТШ3-0814“
02.05.2023Проект на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Бяла, Област Варна
28.04.2023Ограничителни мерки на Европейския съюз
25.04.2023Проект за изменение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет – Бяла, последно изм. с решение № 43 – 350 / 19.05.2022г.
10.04.2023Заповед на заместник-министъра на Регоналното развитие и благоустройството за изработване на ПУП-парцеларен план и план-схеми за трасе на оптична кабелна линия на териториите на област Варна (община Аврен, община Долни чифлик, община Бяла) и област Бургас (община Несебър).
22.03.2023Покана за публично обсъждане на проект за разчети на Община Бяла за 2023 год.
22.03.2023Заповед на областния управител на област с административен център гр. Варна - определяне за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 01.04.2023 г. до 31.10.2023 г.
17.03.2023Национално допитване, във връзка с проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия
16.03.2023Информация, относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии – изключителна държана собственост
14.03.2023Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година в частта за местни дейности
01.03.2023Провеждане на консултации и обществено обсъждане - проект на "Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет"
28.02.2023Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 250.00 кв. м, представляващи част от сграда с идентификатор 07598.305.1042.7, цялата със застроена площ от 1 084 кв. м, на един етаж, разположена в ПИ № 07598.305.1042, по КККР на гр. Бяла, област Варна, с площ от 12 148 кв. м, одобрени със Заповед № РД 18-47/ 18. 08. 2006 г. на ИД на АК, публична общинска собственост, съгласно АОС № 1706/ 24. 02. 2022 г., вписан в книгите за вписванията на 04. 03. 2022 г., том XV, № 71, вх. регистър 5992, дело 3252, за срок от 5 /пет/ години
15.02.2023Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина - 2023 г.
01.02.2023провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 250.00 кв. м., находящо се в сграда с идентификатор 07598.305.1042.7, цялата със застоена площ от 1 084 кв. м., разположена в ПИ 07598.305.1042 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с площ от 12 148 кв. м., публична общинска собственост, съгласно АОС № 1706/ 24.02.2022 г.
26.01.2023Заповед за налагане на забрана на паша на селскостопански животни през 2023 г. в държавни горски територии, в изпълнение на чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
24.01.2023Проект на „Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите“ “, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла.
23.01.2023Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, относно създаване на текст уреждащ реда за предоставяне на услуги по транспортиране и съхранение на строителни отпадъци до общинска площадка
05.01.2023Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Бяла за периода 2023 – 2026 г.
20.12.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 47.00 кв. м, находящо се в сграда - частна общинска собственост по АОС № 1958 от 16. 11. 2022 г., на един етаж, с идентификатор 24739.501.582.1 по Кадастралната карта на с. Дюлино, община Бяла
20.12.2022Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на общ. Бяла, обл.Варна, за 2022 г., съгласно чл. 6 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
28.11.2022Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла, последно изменена с решение № 24 - 181 от 18.02.2021 г.
25.11.2022Проект „Нова възможност за младежка заетост”
24.11.2022Заповед № РД 07 00 - 857/22.11.2022 г. на Кмета на Община Бяла за предоставяне на имотите – полски пътища на ползвателите на земеделска земя в землищата на територията на Община Бяла, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022 – 2023 година,
18.11.2022Провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Двойница
09.11.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя щандове за предлагане на продукция на местни производители - тип коледен павилион
04.11.2022Община Бяла набира доброволци да участват в преброяването на безстопанствените кучета
31.10.2022Заповед № РД 07 00-814/31.10.2022 г. за определяне границите на районите, в които се организира събирането и извозването на отпадъците, видът на услугите и честотата на извозването
24.10.2022Провеждане на консултации и обществено обсъждане - проект на „План за приемане и обработване на отпадъци - Рибарско пристанище „Чайка” и яхтен терминал „Свети Атанас”
12.10.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост по АОС № 1139 от 11. 05. 2012 г., вписан в книгите за вписванията на 06. 02. 2014 г., том XXIV, Акт № 134, том XXIV, вх. регистър 9898, дело 5050, за срок от 5 /пет/ години
06.10.2022Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ - Варна за землищата на община Бяла, област Варна във връзка с чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година.
14.09.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 07598.305.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна
02.09.2022Проект на План за защита на населението при бедствия в община Бяла
15.08.2022Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
04.08.2022Обявяване на предварителните регистри на имотите по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ на землищата на община Бяла, област Варна за стопанската 2022-2023 година
03.08.2022График на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения между собственици и/или ползвателите на земеделски земи за землищата от община Бяла, област Варна за стопанската 2022-2023 година
08.07.2022Кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна за мандат 2023 - 2026 г.
01.07.2022Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски”
14.06.2022 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г., последно изменена с решение № 26 - 200 от 25.03.2021 г.
07.06.2022Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от домашен социален патронаж в община Бяла, област Варна
07.06.2022Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 25.00 кв.м., разположено в сграда за търговия - частна общинска собственост, с идентификатор № 07598.303.196.1
27.04.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда за търговия - частна общинска собственост, с идентификатор 07598.302.719.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, Област Варна
21.04.2022 Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла
21.04.2022Проект за изменение и допълнение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 11 – 81 / 20.05.2020г. на Общински съвет – Бяла, изм. с решение № 27 – 215 / 22.04.2021г.
15.04.2022Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла, Област Варна за периода 2021 – 2025 година.
15.04.2022Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Бяла, Област Варна за периода 2021 – 2028 година.
15.04.2022Проект на общинска Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла, Област Варна (2020 – 2027 г.)
07.04.2022Проект за изменение и допълнение на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла приет с решение № 34 – 268 / 23.09.2021г. на ОбС – Бяла.
05.04.2022Продължават дейностите по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Бяла”
09.03.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост
25.02.2022Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 07598.302.390 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 47/ 18. 08. 2006 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със заповед № КД – 18 – 8037/ 20. 07. 2021 г. на началника на СГКК – Варна, с площ от 300 кв.м.
12.01.2022Срокът за подаване на декларация по чл.61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък e 31.01.2022 г.
09.12.2021На вниманието на собствениците на домашни птици на територията на град Бяла
06.10.2021Покана за публично обсъждане актуализацията на тригодишната бюджетна прогноза за 2022 – 2024 година II етап в частта за местни дейности
06.10.2021Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 11.37 кв. м., находящо се на третия етаж, дясна част от триетажна сграда, с предназначение здравно заведение публична общинска собственост по АОС № 934 от 24. 06. 2011 г.
06.10.2021Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла, област Варна
06.10.2021Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площи от 16,40 кв.м и от 14,50 кв.м., находящи се на третия етаж, съответно лява и средна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м., разположена в ПИ № 07598.303.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8
14.09.2021Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 11.37 кв. м., находящо се на третия етаж, дясна част от триетажна сграда, с предназначение здравно заведение публична общинска собственост по АОС № 934 от 24. 06. 2011 г.,
28.07.2021Проект на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.
15.07.2021Провеждане на срещи с местни заинтересонвани лица, относно управление на ДЛС "Шерба"
13.07.2021Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г., изменена с Решение на Общински съвет Бяла № 27 - 213 / 22.04.2021 г.
07.06.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в гр. Бяла: 14.06.21 г. - 15.06.21 г.
07.06.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Господиново: 12.06.21 г. - 13.06.21 г.
07.06.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Горица: 10.06.21 г. - 11.06.21 г.
12.04.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Горица: 17.04.21 г. - 18.04.21 г.
12.04.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в гр. Бяла: 15.04.21 г. - 16.04.21 г.
12.04.2021Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Господиново: 13.04.21 г. - 14.04.21 г.
02.04.2021Проект за изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
18.03.2021Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 47 - 264 / 27.12.2013 г.
17.03.2021Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ към 31.12.2020 г.
04.03.2021График за обслужване на съдовете за смет през месец март 2021 г. в община Бяла
02.03.2021Проект за изменение и допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 13 - 66 / 26.04.2012 г.
18.02.2021Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетната прогноза за местни дейности за 2022-2024 г.
17.02.2021Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с установени несъответствия със Закона за общинската собственост, както и липса на условия за даване на съгласие по чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ за извършване на надстрояване или пристрояване
11.02.2021Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“
11.02.2021Заповед № РД 07 00 - 82 /10.02.2021г. на Кмета на Община Бяла за образуване на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за насрочените на 4 април 2021г. избори за Народно събрание и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адрес
28.01.2021Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на Община Бяла
12.01.2021Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“.
17.12.2020Проект на правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“
09.12.2020Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1583 от 11.11.2020г.
24.11.2020Обявление за открита процедура по съставянето и приемането на бюджета на Община Бяла за 2021г.
30.10.2020Заповед за определяне границите на районите, в които се организира събирането и извозването на отпадъците, видът на услугите и честотата на извозването
27.10.2020Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бяла, Област Варна
19.10.2020Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за землищата на община Бяла

Линк към ОД "Земеделие" - Варна
05.10.2020Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“
04.09.2020Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2021-2023 г. – ІІ етап
11.08.2020Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ към 31.12.2019 г.
10.07.2020Прием на документи за членове на Доброволното формирование „Спасителна група“ към община Бяла с регистрационен номер В – 31 – 01.
08.07.2020Проект за обществено обсъждане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Бяла за периода 2020-2024 г.
03.07.2020Проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна
01.07.2020Проект за допълнение на чл.60, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла приета с решение № 11 – 79 / 20.05.2020г. на ОбС - Бяла
25.06.2020Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
22.06.2020Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс
22.06.2020Прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година
22.06.2020Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020 г.
12.06.2020Проект на Наредба за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно - информационни елементи на територията на Община Бяла, Област Варна
09.06.2020Приключи третирането на слънчоглед и царевица в землището на гр. Бяла
02.06.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Господиново: 09.06.20 г. - 10.06.20 г.
02.06.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Горица: 07.06.20 г. - 08.06.20 г.
02.06.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в гр. Бяла: 05.06.20 г. - 06.06.20 г.
29.05.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на царевица: 02.06.20 г.
29.05.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на слънчоглед: 02.06.20 г. - 06.06.20 г.
18.05.2020Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
18.05.2020провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 250.00 кв. м., находящо се в сграда с идентификатор 07598.305.1042.7, цялата със застоена площ от 1 084 кв. м., разположена в ПИ 07598.305.1042 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с площ от 12 148 кв. м., публична общинска собственост, съгласно АОС № 1706/ 24.02.2022 г.
18.05.2020 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м
18.05.2020Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 61, 62 и сметка 2060, номер 8
23.04.2020Приключи третирането на посевите с пшеница
16.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Господиново: 23.04.20 г. - 24.04.20 г.
16.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в гр. Бяла: 20.04.20 г. - 21.04.20 г.
16.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Горица: 22.04.20 г.
16.04.2020Неосъществено третиране на пшеница поради лоши метеорологични условия
10.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на угар: 14.04.20 г. - 24.04.20 г.
10.04.2020Заповед за недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии
09.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в гр. Бяла: 13.04.20 г. - 14.04.20 г.
09.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Горица: 15.04.20 г.
09.04.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница в с. Господиново: 16.04.20 г. - 17.04.20 г.
01.04.2020Проект на Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла
24.03.2020Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г.
23.03.2020Приключи третирането на пшеница в землището на гр. Бяла
13.03.2020Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциозни дейности от 17.03.2020 г. до 22.03.2020 г.
11.03.2020Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 13 - 66 / 26.04.2012 г.
06.03.2020Заповед № РД 07 00 - 147 / 04.03.2020г. на Кмета на Община Бяла за предоставяне на имотите – полски пътища на ползвателите на земеделска земя в землищата на територията на Община Бяла, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019 – 2020 година,
04.03.2020Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LVI, № 52, вх. Регистър 21199, дело 11630/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 15.00 кв.м.
04.03.2020публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г.
02.03.2020Проект за изменение на раздел II , т.5.2, т.6 и т.9 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
02.03.2020Проект за изменение на таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна, в частта на размера на таксите за ползване на общинска собственост
17.02.2020Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 61, 62, сметка 2060, номер 8 и сметка 2051, номер 5
17.02.2020Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
11.02.2020Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2021-2023 г.
10.02.2020Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от ВМС за приемане на военна служба
28.01.2020Проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла.
17.01.2020Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла
13.01.2020Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г.
30.12.2019Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 62, 41, сметка 2060, номер 8, сметка 99091, номер 35 и сметка 2051, номер 5
29.11.2019Проект за изменение на чл.18а от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]
20.11.2019Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2020 година.
20.11.2019Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 70 - 436 по протокол № 70 от 04.09.2019 год.
04.10.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1435 от 02.09.2019 г.
18.09.2019Заповед № РД 07 00-624/18.09.2019 г.
18.09.2019Заповед № РД 07 00-623/18.09.2019 г.
18.09.2019Заповед № РД 07 00-622/18.09.2019 г.
18.09.2019Заповед № РД 07 00-620/18.09.2019 г.
11.09.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м. /
11.09.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г
03.09.2019Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2020-2022 г. - ІІ етап
27.08.2019Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ към 31.12.2018 г.
05.08.2019Проект за изменение на чл.41, ал.1, т.1 от Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год., относно изменение на ставките на имуществения компонент определящ стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя
30.07.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 21199, дело 11630/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла
30.07.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г.
30.07.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1375 от 12.09.2016 г.
30.07.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственостпредставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м. /, находящ се в гр. Бяла, ул. Гроздьо Желев № 6
30.07.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1432 от 17.05.2019г.
26.07.2019Провеждане на наземно аерозолно третиране срещу комари по уличната мрежа на гр. Бяла
12.07.2019Регистриране в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ / на лицата извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиери/
28.06.2019Обявление за изработен предварителен проект за ПУП - ПП
10.06.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367
06.06.2019Приключи третирането на посевите от пшеница - 05.06.2019 г.
28.05.2019Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на площи: 30.05.19 г. - 04.06.19 г.
27.05.2019Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на слънчоглед: 26.05.19 г. - 03.06.19 г.
22.05.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1178 от 27.09.2013г.
15.05.2019Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница: 18.05.19 г. - 29.05.19 г.
13.05.2019Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
08.05.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1352 от 10.03.2016 г.
25.04.2019Заповед от министъра на околната среда и водите за превенция от пожари в защитените територии-изключителна държавна собственост-резервати, поддържани резервати и национални паркове
23.04.2019Приключи третирането на посевите от пшеница
16.04.2019Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост с инвентарен № 50, сметка № 2059 – др. транспортни средства
12.04.2019Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница: 16.04.19 г. - 23.04.19 г.
01.04.2019Национална информационна кампания "Бъди войник"
29.03.2019Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
28.03.2019Заповед № РД 07 00 – 118 от 27.03.2019г. на Кмета на Община Бяла за образуване на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и утвърждаването на тяхната номерация, ведно с техните обхвати и адреси по улици.
21.03.2019Провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
06.03.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 486 от 14.04.2009 г.
21.02.2019Започва въвеждането на данните в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)
18.02.2019Проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 - 135 по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
14.02.2019Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2020-2022 г. на община Бяла
08.02.2019Обявление за изработен проект за ПУП - ПП
07.02.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 16,00 кв.м., находящо се на втория етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ №8, за срок от 5 /пет/ години
07.02.2019Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 16,01 кв.м. /за АГ кабинет /, площ от 15,98 кв.м. /за манипулационна /, с площ от 14,85 кв.м. /за кабинет / и с площ от 15,98 кв.м. /за детска консултация/, находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
07.02.2019публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 9,33 кв.м. /за манипулационна /, площ от 15,76 кв.м. /за манипулационна /, с площ от 16,16 кв.м. /за регистратура /, с площ от 14,63 кв.м. /за лекарски кабинет/, с площ от 16,40 кв.м. /за лекарски кабинет/ и с площ от 15,80 кв.м. /за лекарски кабинет/, находящи се на първият етаж, лява част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
06.02.2019Необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/
01.02.2019Искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от Божидар Емануилов, за изграждане на „Жилищни сгради”
25.01.2019Разяснения по прилагането на разпоредбите на Закона за водите, свързани с кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите
14.01.2019Подаване на годишна данъчна декларация за облагане с туристически данък за 2018 г.
08.01.2019Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1427 от 27.11.2018 г., вписан в книгите за вписвания на 29.11.2018г., том LXXXVII , № 139, вх.Регистър 33229, дело 8878/2018, представляващ ПИ № 07598.302.763 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 99 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни нужди/
08.01.2019Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 21.50 кв. м
08.01.2019Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 22.00 кв. м
03.01.2019Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г.
13.12.2018Заповед № РД 07 00-551/13.12.2018 г.
12.12.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 16.01 кв.м и 15.98 кв.м, находящи се на втори етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, публична-общинска собственост по АОС № 934 от 24.06.2011г.
12.12.2018Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 43 - 205 по протокол № 43 от 05.12.2017 год.
27.11.2018Проект на План за приемане и отработване на отпадъци Рибарско пристанище „Чайка“ и Яхтен терминал „Св. Атанас“ гр. Бяла.
14.11.2018Проект за определяне размера на такса битови отпадъци по чл.15 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни, от Община Бяла за 2019 г. за жилищни и не жилищни имоти на предприятия и граждани.
14.11.2018Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2019 година.
12.11.2018Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1426 от 16.10.2018г., вписан в книгите за вписвания на 22.10.2018г., том LХХV, № 153, вх.регистър 29097, дело 16277/2018, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1036 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 480 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид застрояване с административен адрес: гр.Бяла, ул. Мистрал № 27, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.1037, ПИ № 07598.303.321, ПИ № 07598.303.325, ПИ № и ПИ № 07598.303.253
08.11.2018Проект за допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, приета с решение № 56 – 316 / 17.07.2014г. на Общински съвет Бяла.
06.11.2018Проект за изменение на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), в частта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, т.11 “ Такса за издаване на разрешение за строеж“ и т.19 „ Такса за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062 .
26.10.2018Заповед № РД 07 00-499/26.10.2018 г.
25.10.2018Заповед № РД 07 00-490/23.10.2018 г.
01.10.2018Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
18.09.2018Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост както следва :1.Лек автомобил инвентарен номер - сметка 2051, номер 1 Модел: ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР. 2.Товарен автомобил инвентарен номер - сметка 2059, номер 34 Модел: МАН 19.270 Ф
11.09.2018Заповед № РД 07 00-396/04.09.2018 г.
23.08.2018Публично обсъждане на бюджетната прогноза за местни дейности за 2019-2021 г. - ІІ етап.
23.08.2018Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС към 31.12.2017 г.
14.08.2018Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 35 кв.м от сграда – частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г. цялата със застроена площ от 120 кв.м построена в УПИ ХV в кв. 23 по плана на с. Дюлино, Община Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години
14.08.2018Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 86 кв.м от сграда – частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.
14.08.2018Публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ от 47 кв.м от сграда – частна общинска собственост по АОС № 60 от 18.10.2000 г.
14.08.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г.
08.08.2018Изграждане на Газово стопанство на компресиран природен газ за Обществена пералня
12.06.2018Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
11.06.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 21199, дело 11630/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 15.00 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14
11.06.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, Стопански двор, Област Варна
18.05.2018Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 34, 45, 47,58 и сметка 2051, номер 1, 7, 38
10.05.2018Третиране на пшеница с продукт за растителна защита от 15.05.2018 г. до 17.05.2018 г.
10.05.2018Заповед № РД 07 00-170/09.05.2018 г.
23.03.2018Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
15.03.2018Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина
15.03.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 34, 45, 47 и сметка 2051, номер 1, 7, 38 както следва : 1.Лек автомобил ДЖИП ЧЕРОКИ; Брой места – 4+1;Цвят – сив металик; Дата на първоначална регистрация – 05.04.2001 год.; Двигател:гориво – дизел, работен обем – 3124 куб. см., мощност – 103 kW, брой оси – 2;Вид окачване – механично; Начална тръжна цена 2 888 / две хиляди осемстотин и осемдесет /лева без ДДС. 2. Лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ШАРАН; Брой места – 6+1;Цвят – червен; Дата на първоначална регистрация – 22.07.1997 год.;Двигател: гориво – дизел, работен обем – 1896 куб. см., мощност – 66 kW, брой оси – 2; Начална тръжна цена 800 / осемстотин /лева без ДДС. 3.Лек автомобил ЛАНДРОВЕР ФРИЛАНДЕР Брой места – 4+1;Цвят – бежов;Дата на първоначална регистрация – 24.03.2000 год.; Двигател: гориво – дизел, работен обем – 1994 куб. см., мощност – 72 kW, брой оси – 2; Начална тръжна цена 1 544 / хиляда петстотин четиридесет и четири /лева без ДДС. 4.Товарен автомобил МАН 19.270 Ф; Брой места – 4+1; Цвят – зелен/бял;Дата на първоначална регистрация – 13.10.1999 год.;Двигател: гориво – дизел,работен обем – 6900 куб. см., мощност – 213 kW,брой оси – 2, окачване-ресорно; 6 488 / шест хиляди четиристотин осемдесет и осем /лева без ДДС. 5.Специален автомобил сметосъбирач/каналочистач МЕРЦЕДЕС 1213; Брой места – 1+1;Цвят – оранжев/сив;Дата на първоначална регистрация – 30.07.1981 год.;Двигател:гориво – дизел,работен обем – 5638 куб. см., мощност – 96 kW,брой оси – 2, окачване-ресорно;Начална тръжна цена цена 4 016 / четири хиляди и шестнадесет /лева без ДДС. 6.Автобус МАН УЕЛ 292; Брой места – 47+1;Цвят – бял; Дата на първоначална регистрация – 06.11.1992 год.; Двигател:гориво – дизел,работен обем – 11967 куб. см., мощност – 229 kW, брой оси – 2,окачване-пневматично; Начална тръжна цена 1 904 / хиляда деветстотин и четири /лева без ДДС. 󠇬7. Товарен автомобил УАЗ 452 Д; Брой места – 1+1; Цвят – оранжев;Номер на двигателя – 707559;Гориво : Бензин; Начална тръжна цена 1 000 / хиляда /лева с ДДС. 8.Колесен трактор ЮМЗ; Брой места – 1+1; Цвят – Бял/Червен; Номер на двигателя – 8070709Т; Гориво : Дизел; Начална тръжна цена 2 000 / две хиляди /лева с ДДС.9.Тракторно ремарке, регистрационен номер – В5529РМ; Цвят – Сив; Дата на производство – 12.03.1980 год.; Начална тръжна цена 990 / деветстотин и деветдесет /лева с ДДС
08.03.2018Обява за набиране на кандидати за обучение в курсове за „Начална военна подготовка” през 2018 година
22.02.2018Проект за изменение и допълнение на т.7 и т.8 от раздел II от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
21.02.2018Проект за изменение на раздел II , т. 4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
20.02.2018Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна.
19.02.2018Проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
15.02.2018Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2019-2021 г.
01.02.2018Заповед № РД 07 00-29/01.02.2018 г.
01.02.2018Заповед № РД 07 00-28/01.02.2018 г.
28.12.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1374 от 12.09.2016г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LХI, № 48, вх.регистър 23008, дело 12851/2016
19.12.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с инвентарни номера - сметка 2059, номер 34, 45, 47 и сметка 2051, номер 1, 7, 38
14.12.2017Покана за публично обсъждне на проекта за бюджета за 2018 г.
17.11.2017Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване , третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2018 година
16.11.2017Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1179 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г., том LIХ, № 89, вх. Регистър 22364, дело 12285/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.8 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 24.96 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14
25.10.2017Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 23 - 122, взето с протокол № 23 от 17.11.2016 г.
23.10.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 564 от 08.10.2009г., вписан в книгите за вписвания на 15.10.2009г., том LVIII, № 63, вх.регистър 20390, дело 12489/2009, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.115.137 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-1233 / 21.09.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 1811 кв.м
23.10.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1401 от 28.09.2017г., вписан в книгите за вписвания на 03.10.2017г., том LХIV, № 154, вх.регистър 26726, дело 13855/2017, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.301.357 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 622 кв.м
11.10.2017Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – Долни Чифлик, с настоящата обява съобщава на заинтересованите лица заповедите на Директора на Областна дирекция "Земеделие" издадени на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в Община Бяла, Област Варна за стопанската 2017 - 2018 година
11.09.2017Заповед № РД 07 00-556/07.09.2017 г.
04.09.2017Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2018-2020 г.– ІІ етап
04.08.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ : земя - ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. / и сграда - еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м
20.07.2017Публично обсъждане на бюджета на Община Бяла, област Варна
13.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 243 от 26.04.2004г. находяща се в местност „Акча ач“, землище на с.Господиново, представляваща нива с площ от 8 509 кв.м. с номер 037029 по КВС, начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, V – категория
12.06.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост,представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
12.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1340 от 04.06.2015г., вписан в книгите за вписвания на 16.06.2015г., том ХХХV, № 41, вх.регистър 13558, дело 7292/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.305.536 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-33 / 14.04.2008г. с площ от 711 кв.м
12.06.2017Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07598.301.4 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1083 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
31.05.2017Проект за изменение на раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна
26.05.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24 ведно с разположените в него сгради - частна общинска собственост по АОС № 1371 от 18.08.2016г.
10.05.2017Заповед № РД 07 00-227/09.05.2017 г.
04.05.2017П Р О Т О К О Л от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00- 208 от 28.04.2017 г. на Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“
26.04.2017Заповед № РД 07 00 - 199/ 26.04.2017 г. за въвеждане на временна организация за безопасност на движението по четвъртокласен път VAR 2071 в участъка от км. 2+700 до км. 3+360
10.04.2017Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферта за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“
30.03.2017Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 923/25.05.2011г., вписан в книгите за вписванията на 25.05.2011г., том ХХХ, № 37, вх. Регистър 10518, дело 6324 представляващ: едноетажна сграда за търговия с идентификатор № 07598.302.719.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Варна с площ от 103 кв.м., разположена в ПИ № 07598.302.719 находящ се в гр.Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години
23.03.2017Покана за публично обсъждане на проекта на план за финансово оздравяване на Община Бяла
15.02.2017Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2018-2020 г.
13.02.2017Набиране на военнослужещи за 2017 г.
03.02.2017Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
03.02.2017Покана за обсъждане на проект - предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг
30.01.2017Заповед № РД 07 00-26/26.01.2017 г.
26.01.2017Заповед за определяне размера на туристическия данък, считано от 01.01.17 г.
22.12.2016Покана за публично обсъждане на проект за бюджет за 2017 г.
09.12.2016Покана към заинтересованите лица на основание чл. 19 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна и Решение № 10 – 41 от 24.03.2016г. на Общински съвет гр. Бяла, изменено с Решение № 22 - 116 от 13.10.2016 г. за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг, Община Бяла, Област Варна
02.12.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., вписан в книгите за вписвания на 19.08.2016г., том LIV, № 81, вх.регистър 20619, дело 11499/2016
23.11.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г., вписан в книгите за вписвания на 21.03.2012г., том ХІІІ, № 119, вх.Регистър 5691, дело 2704/2012, представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна, при граници ПИ № 07598.304.62, ПИ № 07598.304.61, ПИ № 07598.304.51, ПИ № 07598.304.65 и ПИ № 07598.304.49, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
26.10.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24, Област Варна, трайно предназначение на територията : урбанизирана, ведно с разположените в него сгради, както следва: сграда с идентификатор 07598.305.1043.1 със застроена площ от 569 кв.м , брои етажи : три, сграда с идентификатор 07598.305.1043.4 със застроена площ от 296 кв.м , брои етажи : два, сграда с идентификатор 07598.305.1043.5 със застроена площ от 13 кв.м , брои етажи : един и сграда с идентификатор 07598.305.1043.6 със застроена площ от 421 кв.м , брои етажи : три.
25.10.2016Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 07598.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Варна
20.10.2016Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла.
18.10.2016Проект за изменение на чл. 58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
17.10.2016Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г., представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул. „Андрей Премянов” №30, Област Варна, ведно с разположената в него жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 07598.304.50.1 със застроена площ от 52 кв.м, брой етажи: 2
14.10.2016Проект за изменение на чл. 41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
11.10.2016Kонкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
02.09.2016Проект за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г.
24.08.2016Разрешение за изработване на проект на Общ устройствен план (ОУП) за цялата територия на Община Бяла, Област Варна и Екологична оценка към него.
22.08.2016Заповед за определяне на комисия по чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация
11.08.2016Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС №864 от 20.08.2010г.
11.08.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ ПИ № 07598.304.50 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 952 кв.м
11.07.2016Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
06.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.343 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1 734 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид обществен обект - комплекс, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
06.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07598.301.344 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 450 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид обществен обект - комплекс, находящ се в гр.Бяла, Област Варна , Стопански двор
01.06.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1077 от 09.03.2012 г.
31.05.2016Проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
09.05.2016Проект за изменение и допълнение на т.29 и т.30 от раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
09.05.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г., вписан в книгите за вписвания на 04.02.2015г.
25.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 652 от 17.11.2009г.
19.04.2016Констативен акт № 2/19.04.2016 г.
13.04.2016Заповед № РД 07 00-150/12.04.2016 г. на Кмета на Община Бяла
06.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1354 от 10.03.2016г.
06.04.2016Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1353 от 10.03.2016г.
15.03.2016Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, АОС№ 1285 от 26.01.2015 г.
12.03.2016Проект за допълнение на Правилника за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено да трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
19.01.2016Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК
19.01.2016Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
19.01.2016Съобщение
18.01.2016Проект за изменение на раздел VI от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна
14.01.2016Проект на Правилник за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено да трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна
11.01.2016Заповед № РД 07 00-21/08.01.2016 г.
17.12.2015Проект за Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Бяла , Област Варна
11.12.2015Заповед № РД 07 00-626/03.12.2015 г.
08.12.2015Проект за определяне размера на такса битови отпадъци по чл.15 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни, от Община Бяла за 2016г. за жилищни и не жилищни имоти на предприятия и граждани и проект на план сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2016г.
07.12.2015Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 30-313, взето с протокол № 30 от 14.01.2009 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 48-409, взето с протокол № 48 от 17.12.2009 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 46-262, взето с протокол № 46 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 49-274, взето с протокол № 49 от 13.02.2014 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 63-348, взето с протокол № 63 от 19.11.2014 г.
19.11.2015Покана за публично обсъждане на проект за бюджет за 2016 г.
08.09.2015Заповед № РД 07 00-503/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
08.09.2015Заповед № РД 07 00-502/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
08.09.2015Заповед № РД 07 00-501/08.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла
31.08.2015Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1291 от 12.02.2015г., АОС № 1292 от 13.02.2015г., АОС № 1295 от 05.03.2015г. и АОС № 1296 от 12.03.2015г.
31.08.2015Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1297 от 18.03.2015г., АОС № 1303 от 16.04.2015г. и АОС № 1304 от 16.04.2015г.
18.08.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1340 от 04.06.2015г., вписан в книгите за вписвания на 16.06.2015г., том ХХХV, № 41, вх.регистър 13558, дело 7292/2015, представляващ ПИ с идентификатор 07598.305.536 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-33 / 14.04.2008г. с площ от 711 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м /, находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров, Област Варна
17.08.2015 Протокол от 14.08.2015г. на Комисията определена със Заповед № РД 07 00 404 / 23.07.2015г. на Кмета на Община Бяла за извършване на проверка относно спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР при извършените адресни регистрации или промени на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. на територията на Община Бяла
06.08.2015Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ЕО) с всички приложения към него за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих местност “Качи Велко”, землището на град Бяла, Община Бяла, Област Варна”
24.07.2015Обявяване на ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ”
08.07.2015Заповед № РД 07 00 – 302 от 17.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна за премахване на незаконен строеж, представляващ допълнително изградена стоманобетонна плоча и монтиран дървен парапет върху обект: „Кафе-аперитив „Романтика”, разположен в ПИ № 07598. 307.26 по КККР на гр.Бяла
03.07.2015Доклад за ЕО на: „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих местност “Качи Велко”
17.06.2015Публично обсъждане на отчет-бюджет към 31.12.2014г. на Община Бяла
02.06.2015Констативен акт № 1/01.06.2015 г. за незаконен строеж
01.06.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1170 от 11.03.2013 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна
15.05.2015Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1178 от 27.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 01.10.2013г.
15.05.2015Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
07.05.2015публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост
05.05.2015Заповед № РД 07 00-182/04.05.2015 г.
08.04.2015публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1285 от 26.01.2015г.
08.04.2015публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г.
06.04.2015Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
02.04.2015Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла
02.04.2015Заповед № РД 07 00-106/01.04.2015 г.
06.03.2015Проект за допълнение на Раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в курортната част и полските райони, включени в зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредбата № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла
26.02.2015 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за земеделско производство - създаване и отглеждане на трайни овощни насаждения на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 160 от 28.11.2002г. находяща се в местност „Куза“, землище на с.Горица
14.01.2015Провеждане на публичен търг с тайно за отдаване под наем на помещение по АОС № 505 находящо се в с.Попович , Община Бяла, Област Варна
14.01.2015Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 361 от 12.02.2007 г., находящ се в гр.Бяла, Община Бяла
19.11.2014Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета за 2015 г.
29.10.2014Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
06.10.2014Заповед № РД 07 00 - 507/03.10.2014 г.
12.09.2014Заповед за начало на гроздоберна кампания 2014 г.
05.08.2014Предварителен регистър на имотите за землището на град Бяла за стопанската 2014-2015 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-328/01.07.2014 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-327/01.07.2014 г.
05.07.2014Заповед № РД 07 00-326/01.07.2014 г.
01.07.2014Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна
10.03.2014Обява за публично обсъждане отчет-бюджет 2013 г.
28.01.2014Проект за изменение на чл. 45 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
27.01.2014Заповед № РД 07 00-3/ 02.01.2014 г.
23.01.2014Заповед №РД 07 00-36/23.01.14 г. за определяне на туристическия данък за 2014 г. на територията на Община Бяла, област Варна за туристически обекти
14.01.2014Проект за изменение на раздел IV от таблицата на таксите и цените за административните услуги
13.12.2013заповед
12.12.2013Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла
03.12.2013Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла,
22.11.2013Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г.
21.11.2013Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
21.11.2013Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци
08.11.2013Набиране на потребители и кандидати за лични асистенти на социалната услуга „Личен асистент”
10.09.2013Заповед РД 07 00 - 497
10.09.2013ОБЯВЛЕНИЕ
03.09.2013Заповед № РД 07 00-493/ 03.09.2013 г.
13.08.2013Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г.
06.08.2013Нови указания и образци на Регистър и Справка –декларация по чл. 116 от Закона за туризма
30.07.2013Заповед № РД 07 00-418 от 30.07.2013 г.
30.07.2013Заповед № РД 07 00-417 от 30.07.2013 г.
30.07.2013Заповед № РД 07 00-416 от 30.07.2013 г.
12.06.2013Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София
28.05.2013Покана за обществено обсъждане - предложение за наименования на морски плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри
12.04.2013Заповед за промяна в сроковете, относно обявяване на длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили
12.04.2013Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
12.04.2013Провеждане на конкурс за войнишки длъжности
02.04.2013нов Закон за туризма - ДВ бр.30 / 26.03.2013 г.
27.03.2013Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността - младши експерт в Дирекция ОПБС
27.03.2013Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността - младши експерт в Дирекция РУПЕ
12.03.2013Разрешение за строеж № 10/ 11.03.2013 г.
12.03.2013Разрешение за строеж № 9/ 11.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-99/05.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-98/ 05.03.2013 г.
12.03.2013ЗАПОВЕД № РД 07 00-97/ 05.03.2013 г.
13.02.2013Разрешение за строеж № 7/11.02.13 г.
13.02.2013Разрешение за строеж № 6/11.02.13 г.
06.02.2013Размер на туристическия данък за 2013 г. за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Бяла, Област Варна
05.02.2013Разрешение за строеж № 5/ 04.02.2013 г.
05.02.2013Разрешение за строеж № 4/ 04.02.2013 г.
05.02.2013Разрешение за строеж № 3/ 04.02.2013 г.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХХІІІ – 4,5,6,7 в кв. 219 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХХХVІІ – 121,122,155,168 в кв. 241 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
01.02.2013Изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХLІІ – 162,170 в кв. 243 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
25.01.2013Публично обсъждане на 04.02.2013
18.01.2013Краен срок за подаване Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък.
07.11.2012Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
06.01.2012Заповед за определяне размера на туристическия данък за 2012 г. за средствата за подслон и местата за настаняване в община Бяла,
16.11.2011Конкурс за длъжност директор на детска градина ЦДГ „Първи юни” гр.Бяла с филиали "Теменуга”с.Попович и „Юрий Гагарин”с.Господиново
28.10.2011Покана за първо заседание на новоизбрания общински съвет
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
10.06.2011Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
28.04.2011Обявление за ПУП
21.03.2011Обявление за ПУП
23.02.2011ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ №3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” - процедура за доставка на хранителни продукти
28.10.2010Подробен Устройствен План – Парцеларен План за имоти : № 000064, № 003212, № 002170, № 265-в, землище с. Попович, Община Бяла, Област Варна.
28.10.2010Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи- частна общинска собственост
01.06.2010Обявление пуп парцеларен план село попович, община Бяла, бласт Варна

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация