избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
26.04.2017 Заповед № РД 07 00 - 199/ 26.04.2017 г. за въвеждане на временна организация за безопасност на движението по четвъртокласен път VAR 2071 в участъка от км. 2+700 до км. 3+360
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


Заповед

№ РД 07 00 - 199/ 26.04.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата, чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и във връзка със сключен договор с рег. № 20-55/ 07.07.2016 г. за СМР обект: "Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович", при км. 2+900, финансиран с ПМС № 115 от 10.05.2016 г. и ПМС № 76 от 18.04.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се въведе временна организация за безопасност на движението по четвъртокласен път VAR 2071 в участъка от км. 2+700 до км. 3+360 , който принадлежи на Община Бяла при спазване изискванията на Наредба №3 /16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението /ВОБД/ при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците.
При въвеждане на временна организация на движението да се използват обходни маршрути.
За обходен маршрут е избран маршрута през селата Дюлино – м-ст „Генишада“ – село Горица – гр. Бяла.
За селата Раковсково и Приселци, които попадат на територията на Община Несебър да се ползва обходен маршрут през селата Дюлино – м-ст „Генишада“, главен път I – 9.

2. Временна организация и безопасност на движението да се въведе, след като са налице всички условия за организация на движението, а именно:
2.1. Стриктно изпълнена на място сигнализация спрямо съгласувания проект за ВОБД от 13.09.2016 г. и Становище с УРИ № 819000-31235 екз. № 2/ 13.09.2016 г. на МВР, Областна дирекция на МВР – Варна, Сектор Пътна Полиция при спазени изисквания на Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците.
2.2. Вертикалната сигнализация да се изпълнява с рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер по БДС 1517:2006 на жълт фон.
Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движението, да се покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят.
2.3. „АБАК ДС“ ЕООД гр. София – ЕИК 130197330, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, район р-н Триадица, ЛУЙ АЙЕР, бл. 255, вх. А, ет. 1, ап. 1, в качеството им на изпълнител на СМР на основание Договор с рег. № 20-55/ 07.07.2016 г. на обект: "Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2+900", са отговорни за поставянето и поддържането на сигнализацията в съответствие със съгласуваните проекти за ВОБД и за премахването й след отпадане на необходимостта от нея;
Отговорник за поддържането на временна организация, съгласно Заповед № ........../........... 2016 г. – технически ръководител „АБАК ДС“ ЕООД гр. София е Тодор Костов Тонев, телефон за връзка: + 359/885855686
3. Срокът на действие на ВОБД е до окончателно приключване на СМР и до издаването и подписването на Констативен акт (Образец 15) за установяването годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. По един екземпляр от съгласувания проект за ВОБД и заповедта за въвеждането и поддържането на ВОБД да се съхраняват на обекта и при необходимост да се представят на контролните органи.
5. В режима на временна организация на движението Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасността на движените на МПС на територията на Община Бяла в участъка от км. 2+700 до км. 3+360;
6. За осъществяване на контрол по т. 1 до т. 5 от настоящата Заповед, определям комисия в състав:
Председател:
- Христо Йорданов Железаров – мл. експерт в Дирекция „РУПЕ“ в Община Бяла;
Членове:
- Величко Петров Велинов - гл. специалист в Дирекция „УТОС в Община Бяла; - Йоло Йолов – Директор на Дирекция „УТОС“ в Община Бяла;
- Цветан Илчев – полицейски инспектор към Участък полиция гр. Бяла към IV РУ при ОД на МВР гр. Варна;
- Представител на „Дема“ ЕООД гр. Варна - Строителен надзор на обект: "Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2+900";
- Представител на „АБАК ДС“ ЕООД - Изпълнител на обект: "Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2+900";
Комисията да извърши приемането, както и всички видове контрол, регламентирани в Наредбата и да констатира премахването на временната организация и безопасност на движението /ВОБД/, включени в проекта;
При въвеждането на временната организация, предмет на настоящия проект, да се уведомят: сектор „ПП – КАТ” при ОД на МВР – гр. Варна, Община Бяла и Община Несебър.

Копие на заповедта да се връчи на заинтересованите страни за сведение, изпълнение и контрол.

Копие от заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бяла и да се постави на информационно табло в сградата на Община Бяла, кметство с. Попович, кметство с. Дюлино, както да бъде и изпратено на Община Несебър.
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация