избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
25.10.2017 Проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 23 - 122, взето с протокол № 23 от 17.11.2016 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.
Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.
Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Тези правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети.
Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
С решение на Общински съвет Бяла № 6 - 19, взето с протокол № 6 от 28.12.2015 г. Размерът на данъка върху недвижимите имоти на територията на Община Бяла бе определен в следните граници:
Размер на данъка върху недвижимите имоти за гр.Бяла:

1.6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията.

Размер на данъка върху недвижимите имоти за с.Попович, с. Дюлино, с.Господиново, с.Горица и с.Самотино:

4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията.

Чрез извършената промяна в размера на данъка върху недвижимите имоти за 2016г. се целеше Община Бяла да увеличи собствените си приходи, от който да се финансират редица дейности и услуги, които предоставя. Приходите постъпили от данък върху недвижимите имоти за 2016г. не покриха извършените разходи за описаните по-горе задължения и отговорности на местната власт, въпреки това до края на същата година размера на данъка по чл.22 от ЗМТД не бе променен и се запази в същия размер и за 2017г.
Предвид изложеното, предлагам размера на данъка върху недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията за гр.Бяла, който ще се събира за 2018г. да бъде увеличен в разумни граници, както следва :

- 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията, а размера на данъка върху нежилищните имоти на предприятията се запазва в размер от 2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищния имот.

Предлаганото увеличение ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Бяла, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз. По изложените съображения за увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие, смятам, че промяна на размера на данъка е наложителна.
Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Те целят увеличаване на приходите в общинския бюджет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.22 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, относно размера на данъка върху недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията за гр.Бяла / който ще се събира за 2018г. и до последваща промяна /, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 и чл.22 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на чл. 15 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91, взето с протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 23 - 122, взето с протокол № 23 от 17.11.2016 г., а именно:

В чл. 15 от раздел І „Данък върху недвижимите имоти” се правят следните изменения:
Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер както следва:

за гр.Бяла:

1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията. /запазва се стария текст/

за с.Попович, с. Дюлино, с.Господиново, с.Горица и с.Самотино:

4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията. /запазва се стария текст/
2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията. /запазва се стария текст/


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация