избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
28.12.2017 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1374 от 12.09.2016г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LХI, № 48, вх.регистър 23008, дело 12851/2016
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 - 720 / 28.12.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 44 – 215 / 21.12.2017г. на ОбС - гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1374 от 12.09.2016г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LХI, № 48, вх.регистър 23008, дело 12851/2016, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.301.352 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 578 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, Стопански двор, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.301.353, ПИ № 07598.301.11, ПИ № 07598.301.351, ПИ № 07598.301.73 и ПИ № 07598.301.72, при начална тръжна цена 33 601.00 / тридесет и три хиляди шестотин и един /лева с ДДС.
Търгът да се проведе на 09.01.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 3 360.10 / три хиляди триста и шестдесет лева и десет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 06.11.2017 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 08.01.2018 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 08.01.2018г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация