избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
19.02.2018 Проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
ОТНОСНО : Проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: mayor@byala.orgДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С влизането в сила на Закон за предучилищно и училищно образование, бе предвидено „ Издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища да се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. Родителите на децата заплащат само такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. Размерът и редът за заплащане на тези такси за общинските детски градини и училища се определя Закона за местните данъци и такси. В тази връзка са направени изменения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ бр.43/ 7 юни 2016 г.), като с новата редакция на закона в чл. 6, ал. 1, точка „г” е записано, че общините събират местни такси „ за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата”. Тези местни такси са различни от месечните такси по чл. 6, ал. 1, точка „в” и чл.81 от ЗМДТ събирани от за ползване на детски ясли и детски градини от родителите или настойниците . С решение № 48 – 410 от 17.12.2009г. на Общински съвет - Бяла е определена Месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини в следните размери :
- за едно дете - 30 лв.
- за второ и следващи деца на многодетни родители - 15 лв.
- за деца с един родител - 15 лв.
- за деца на родители, които са І и ІІ група инвалиди - 15 лв.
- за деца кръгли сираци - Не се заплаща такса
Средствата постъпващи от събирането на гореописаните такси се използват за покриване на разходите за тяхното предоставяне, а именно за: хранителни продукти и режийни разходи.
Средствата за издръжка на задължително предучилищно образование за 2018 г. са приети с РМС 286 от 22.05.2017г., в тях са включени разходите за персонал и присъща издръжка без разходи за храна.
Видно е, че родителите на децата в задължително предучилищно образование следва да заплащат само такса за дейностите по хранене, чийто стойност към настоящия момент е включена към общата месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини.
Според представената подробна справка от Директорката на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла, област Варна разходите за хранителни продукти за всеки присъствен ден на едно дете възлизат на 2.40 лева.
Предвид изложеното, считам за необходимо да се приеме нова постоянна Месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини и такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден , както следва :
Постоянна месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини:

- за едно дете - 10 лева.
- за второ и следващи деца на многодетни родители - 5 лева.
- за деца с един родител - 5 лева.
- за деца на родители, които са І и ІІ група инвалиди - 5 лева.
- за деца кръгли сираци - Не се заплаща такса
- за деца в задължително предучилищно образование - Не се заплаща такса
- за деца на които е издадена заповед по реда на чл.6, ал.1 от Правилника за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна приет с решение № 7 - 31 от 29.01.2016 на ОбС - гр. Бяла - Не се заплаща такса

Такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден - 1.50 лева

Предложението ми също така цели увеличаване броя на обхванатите в образователната система деца и повишаване посещаемостта в детските заведения, което от своя страна ще доведе до подобряване качеството на предучилищната подготовка.
Воден от горното, спазвайки принципите на справедливост и възстановяване на разходите за предоставяне на съответните услуги, предлагам проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.1, точка „в”, точка „г” и чл.81 от ЗМДТ, предлагам проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна, регламентиращ постоянна Месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини и таксата за хранителни продукти за всеки присъствен ден, а именно :
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, точка „в”, точка „г”, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
ПРИЕМА така предложения проект за изменение на раздел II , т.5 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна, регламентиращ постоянната Месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини и таксата за хранителни продукти за всеки присъствен ден, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСЛУГИ
ИЗВЪН СПИСЪКА „ СУНАУ“
( неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна )


Видове

Такса – лв.
Цена – лв.

ІІ.ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО,
ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

5.1 Постоянна месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини:

- за едно дете10 лева

- за второ и следващи деца на многодетни
родители
5 лева


- за деца с един родител 5 лева

- за деца на родители, които са І и ІІ група инвалиди
5 лева


- за деца кръгли сираци Не се заплаща такса
- за деца в задължително предучилищно образование Не се заплаща такса
- за деца на които е издадена заповед по реда на чл.6, ал.1 от Правилника за реда и условията за освобождаване от такса за ползване на детска градина на всяко новородено, осиновено до трето дете на територията на Община Бяла, Област Варна приет с решение № 7 - 31 от 29.01.2016 на ОбС - гр. Бяла Не се заплаща такса
5.2 Такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден в детски ясли и
детски градини:
1.50 лева


С уважение ,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация