избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
21.02.2018 Проект за изменение на раздел II , т. 4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно чл. 18а. от Закона за социалното подпомагане „ Кметът нa общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат“
Социалните услуги на територията на Община Бяла се управляват от Кмета на Община Бяла, чрез второстепенният разпоредител с бюджетни средства „Социални дейности и услуги“ – Бяла. Социалните услуги, които се предоставят в общността са
- социална услуга в домашна среда - домашен социален патронаж
- социална услуга от резидентен тип - защитено жилище за лица с физически увреждания.
Съгласно чл.6, ал.1, т.в от Закона за местните данъци Общините събират местни такси за ползване на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги. В чл.86, ал.1 от същия закон е уреден размера на месечната такса, която лицата, ползващи общински социални услуги следва да заплащат, а именно : реалната издръжка на едно лице, която включва месечните разходи за храна, постелен инвентар, облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.
С решение № 48 – 410 от 17.12.2009г. на Общински съвет - Бяла е определена Месечна такса за домашен социален патронаж в размер на 45 лева. Според представената докладна записка от Директора на социални дейности и услуги – гр.Бяла , средния брой лица ползващи социалната услуга домашен социален патронаж за 2017 г. е 69 потребители, като средната такса за покриване на разходите по предоставянето на услугата / реална издръжка на едно лице за годината възлиза на 49.90 лева.
Предвид изложеното, считам за необходимо да се приеме нова Месечна такса за предоставяне на социалната услугата домашен социален патронаж, съответстваща на реална издръжка на едно лице в размер на 50 лева.
Воден от горното, спазвайки принципите на справедливост и възстановяване на разходите за предоставяне на съответните услуги, предлагам проект за изменение на раздел II , т.4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.6, ал.1, точка „в” и чл.86, ал.1 от ЗМДТ, предлагам проект за изменение на раздел II , т.4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна, регламентиращ Месечната такса за домашен социален патронаж, а именно :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, точка „в”, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
ПРИЕМА така предложения проект за изменение на раздел II , т.4 от таблицата на таксите и цените за административните услуги извън списъка СУНАУ, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна, регламентиращ Месечната такса за домашен социален патронаж, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСЛУГИ
ИЗВЪН СПИСЪКА „ СУНАУ“
( неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна )

ІІ.ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО,
ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

4. Месечна такса домашен социален патронаж
50 лв.
С уважение ,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация