избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
22.02.2018 Проект за изменение и допълнение на т.7 и т.8 от раздел II от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна.
ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След въвеждането в експлоатация на строеж от трета категория : „Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс «Черноморец» в гр. Бяла” с Възложител – Община Бяла, осъществен с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01287от 27.11.2012 г., с цел използването от заинтересованите лица на новоизградените обекти в спортния комплекс с решение № 17 – 73 / 28.07.2016г. на Общински съвет – гр.Бяла бяха определени такси в следните размери :
- Ползване на футболен терен на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 80 лева / на час
- Ползване на 1/2 от футболния терен на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 40 лева /на час
- Ползване на игрище за мини футбол с изкуствена тревна настилка на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 30 лева /на час
- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на баскетбол и волейбол /с включен ДДС/ - 30 лева /на час
- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на тенис /с включен ДДС/ - 15 лева /на час
- Ползване на съблекалня с баня на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 2 лв./човек

Забележка : Таксите не се дължат от спортни клубове,
които получават субсидия от бюджета на Община Бяла.

Гореописаните такси бяха приети при спазване на принципите на чл.8 от Закона за местните данъци - принципа за постигане на по-голяма справедливост и принципа за възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата .
Таксите които бяха събрани през 2017 г. за ползване на спортните съоръжения в новия спортен комплекс «Черноморец» в пъти не достигат за възстановяване на разходите по поддръжка на изградените обекти, а именно : поддръжка на ВиК инфраструктурата и поливната система, поддръжка на електро и осветителни инсталации и разходите за консумирана ел.енергия, поддръжка на футболния терен, поддръжка на лекоатлетическата писта по периметъра на футболното игрище, поддръжка на помощното игрище за футбол в южната част на терена и поддръжка на помощното игрище с очертания за тенис, волейбол и баскетбол.
Най – големите разходи които са направени през изминалата година са за материали, вода, гориво, ел.енергия, застраховка на обекта и външни услуги свързани с отстраняването на повреди по ВиК инфраструктурата и поливната система и възстановяване на тревното покритие на футболния терен.
Предвид изложеното, считам че за възстановяване на по – голяма част от пълните разходи по предоставяне на услугата е необходимо да бъдат приети нови такси за ползване на обектите в спортен комплекс «Черноморец» - гр. Бяла, както следва :

- Ползване на футболен терен на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 100 лева / на час
- Ползване на 1/2 от футболния терен на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 50 лева /на час
- Ползване на игрище за мини футбол с изкуствена тревна настилка на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 40 лева /на час
- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на баскетбол и волейбол /с включен ДДС/ - 40 лева /на час
- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на тенис /с включен ДДС/ - 20 лева /на час
- Ползване на съблекалня с баня на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 3 лв./човек

Забележка : Таксите не се дължат от спортни клубове,
които получават субсидия от бюджета на Община Бяла.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8 от ЗМДТ, предлагам проект за решение на Общински съвет – гр.Бяла, с което да бъдат приети гореописаните нови такси за ползване на обектите в спортен комплекс «Черноморец» - гр. Бяла, а именно :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на т.7 и т.8 от раздел II от таблицата на таксите и цените за административните услуги, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла , Област Варна регламентиращ нови такси за ползване на обектите в спортен комплекс «Черноморец» - гр. Бяла, а именно:
Т А К С И И Ц Е Н И
за административни услуги
( неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла , Област Варна )


ІV.ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО,
ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

7. Такса за :

- Ползване на футболен терен на Спортен
комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 100 лева / на час

- Ползване на 1/2 от футболния терен на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/- 50 лева /на час

- Ползване на игрище за мини футбол с изкуствена тревна настилка на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/- 40 лева /на час

- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на баскетбол и волейбол /с включен ДДС/ - 40 лева /на час

- Ползване на комбинирано игрище от Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла за игра на тенис /с включен ДДС/- 20 лева /на час

Забележка : Таксите не се дължат от
спортни клубове, които получават субсидия
от бюджета на Община Бяла.

8. Такса за ползване на съблекалня с баня на Спортен комплекс „Черноморец“ – гр.Бяла /с включен ДДС/ - 2 лв./човек

Забележка : Таксата не се дължи от
спортни клубове, които получават субсидия
от бюджета на Община Бяла.


С уважение ,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация