избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
06.11.2018 Проект за изменение на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), в частта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, т.11 “ Такса за издаване на разрешение за строеж“ и т.19 „ Такса за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062 .
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

със закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), обнародван в ДВ 27/25.03.2014 г., бе приета общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) от администрациите в Република България / в т.ч. и от общините/. В тази връзка в Общинска администрация – Бяла протече организационна и техническа подготовката за въвеждане на КАО, състоящ се в преглед на предоставяните административни услуги, привеждането на техните наименования и нормативно основание в пълно съответствие с изискванията на актуалния списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и анализ на документите, които заявителят на услугата следва да представи за нейното предоставяне. В тази връзка бе е изготвен проект на нова „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), която бе приета с решение № 17 – 75 / 28.07.2016г. на Общински съвет – Бяла. В областта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, тогава бяха предложени и приети две такси т.11 “ За издаване на разрешение за строеж“ и т.19 „ За регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062, като следва :

ОБА3
2112 Административно-технически услуги
Устройство на територията 11. Издаване на разрешение за строеж 1.Таксата се изчислява по следния начин:
- 10 лв./кв.м. общо РЗП за обекти ІV и V категория;
ОБА3
2062 Административно-технически услуги
Устройство на територията 19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория - 10 лв./ кв.м. общо РЗП на обекта.

Гореописаните такси бяха приети при спазване на принципите на чл.8 от Закона за местните данъци - принципа за постигане на по-голяма справедливост и принципа за възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата. Също така като основа при тяхното определяне бяха взети инвестиционните намерения на Инвеститорите към него момент, техните бъдещи продажби и евентуалната печалба която биха реализирали.
През 2017 и 2018 г. извършването на двете услуги намаля в пъти, като обстоятелствата на които това се дължи е намалелия инвеститорски интерес поради липсата на продажби и търсене в района на гр. Бяла. В тази връзка считам, че ние общинска администрация и общински съвет като представители на местната администрация и местното самоуправление, следва да създаваме благоприятен климат за инвестиции в общината, с цел нейното развитие и увеличаване на местните приходи от такси и данъци.
Воден от горното, предлагам проект за изменение на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), в частта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, т.11 “ Издаване на разрешение за строеж“ и т.19 „Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062, с който да бъдат намалени на 50 % таксите за тяхното извършване.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предвид изложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8 от ЗМДТ, предлагам проект за изменение на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), в частта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, регламентиращ таксите за “ За издаване на разрешение за строеж“ и „ За регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062, а именно :


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
ПРИЕМА така предложения проект за изменение на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), в частта на Административно-технически услуги по Устройство на територията ОБА3, регламентиращ таксите за “ За издаване на разрешение за строеж“ и „ За регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория“ с номера по ИИСИДА 2112 и 2062, а именно:


ОБА3
2112 Административно-технически услуги
Устройство на територията 11. Издаване на разрешение за строеж 1.Таксата се изчислява по следния начин:
- 5 лв./кв.м. общо РЗП за обекти ІV и V категория;
ОБА3
2062 Административно-технически услуги
Устройство на територията 19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория - 5 лв./ кв.м. общо РЗП на обекта.


С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация