избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
08.11.2018 Проект за допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, приета с решение № 56 – 316 / 17.07.2014г. на Общински съвет Бяла.
ОТНОСНО : Проект за допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, приета с решение № 56 – 316 / 17.07.2014г. на Общински съвет Бяла.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С решение № 56 – 316 / 17.07.2014г., на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Бяла прие Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла.
Наредбата приета на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците урежда, както задължителните по закон изисквания, така и местните отношения свързани с екологосъобразното управление на отпадъците, задълженията на физическите и юридически лица, дейностите свързани с опазване и поддържане на чистотата.
Министерски съвет на РБ със свое Постановление № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. Бр.11 от 31 януари 2017 г. прие нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, което налага да се измени действащата на територията на Община Бяла Наредба за управление на отпадъците, приета с решение № 56 – 316 / 17.07.2014г. на Общински съвет Бяла.
По-голямата част от битовите отпадъци от домакинства, търговски дружества, хотели, ресторанти, заведения за хранене и други са биоразградими. С малки изключения тези отпадъци се депонират. Затова българското законодателство въведе конкретни количествени цели и срокове за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци.
- До 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
- До 31.12.2020 г. не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
- До 31.12.2025 г. не по-малко от 70 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Разделянето на бързо гниещите биоотпадъци от останалите потоци е най-ефективния метод за подобряване на резултатите от разделното събиране на всички останали фракции. По този начин се предотвратява замърсяването на оползотворимите материали като хартия, картон, пластмаса с органични отпадъци и обратното - намаляват се нежеланите примеси в биоотпадъците и така последващите процеси за третиране на отпадъци са по-печеливши.


ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бяла - цели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен. Проектът е изготвен в съответствие и изпълнение на политиката на Община Бяла за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, оползотворяването им и намаляване на количеството депониран отпадък. Целта на промените на Наредбата за управление на отпадъците е да се уреди начина за разделно събиране на биоотпадъците и третирането им. Промените уреждат задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности свързани с разделното събиране на биоотпадъци и последващото им третиране.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за управление на отпадъците не изискват финансови средства, които да бъдат разходвани от Община Бяла.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до намаляване количеството депониран отпадък.

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бяла е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

МОТИВИ.

1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Бяла в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла и Закона за местните данъци и такси.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.22 от Закона за управление на отпадъците , чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, приета с решение № 56 – 316 / 17.07.2014г. на Общински съвет Бяла, относно създаването на нов раздел ХIV а „ УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ“, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.22 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци приета с Постановление на Министерски съвет № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. Бр.11 от 31 януари 2017 г., Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, както следва:


Създава се нов РАЗДЕЛ ХIV а „ УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ“, със следните текстове и разпоредби:

РАЗДЕЛ ХIV а
УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ


чл. 65а. Кметът на община Бяла:
1. организира общинска система за разделно събиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове, градини, междублокови пространства, хранителни и кухненски отпадъци от ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски и др. обекти на територията на общината;
2. осигурява условия, при които притежателите на битови биоотпадъци, включени в системата по т. 1, се обслужват от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
3. отговаря за разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци от домакинствата, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.


чл. 65б. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, междублокови пространства се събират разделно на места, определени от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица и се транспортират до съоръжения за третиране, посочени от кмета на общината.
(2) Биоотпадъците от зелени площи частна собственост, обхванати от общинската система за разделно събиране се събират разделно, като се предават на места, определени от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица или се компостират на място.
(3) Биоотпадъците по ал. 1 и 2 се третират чрез компостиране и анаеробно разграждане по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване изискванията на ЗУО, Наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО и разпоредбите на настоящата Наредба.
(4) Обслужването на съдовете за събиране на биоотпадъците се извършва по одобрен от кмета на общината график.
(5) Информация по ал. 2 и 3 се оповестява на интернет страницата на общината и на интернет страниците на районните администрации, като се актуализира при всяка промяна.


чл. 65в. (1) Хранителните и кухненски биоотпадъци от лицата, при чиято дейност се образуват битови биоотпадъци и са обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци по чл. 65а от Наредбата, се събират разделно, при източника на образуване.
(2) Отпадъците по ал. 1 се събират в специализирани съдове за събиране на биоотпадъци - контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба или други подходящи съдове.
(3) Хранителните и кухненски биоотпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и други, които не са обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци, се събират разделно в специализирани контейнери на място на образуване и се предават за транспортиране и последващо третиране.
(4) Съдовете за многократно използване по ал. 2 трябва:
1. да са кафяви;
2. да са влагоустойчиви;
3. да са достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални условия на ползване;
4. да се затварят плътно;
5. да се почистват лесно;
6. да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.
(5) Системата по ал. 1 се въвежда със заповед на кмета на общината, като в нея се включват заведения за обществено хранене, търговски обекти, всички училища, детски градини, пазари, хотели, лечебни заведения и други обекти на територията на общината, при дейността на които се образуват хранителни и кухненски биоотпадъци.
(6) Обхватът на системата по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината, като може да бъде разширен с включване и на домакинствата на територията на общината.


чл. 65г. Съдовете за разделно събиране на биоотпадъците по чл. 65в, ал. 4 от Наредбата се предоставят от кмета на община Бяла или от лицата, изпълнители по индивидуални договори за извършване на дейности по разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци.


чл. 65д. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на биоотпадъци са длъжни да:
1. осъществяват своята дейност при наличие на издаден документ по чл. 35 от ЗУО;
2. използват специализирани транспортни средства, като не допускат замърсяване компонентите на околната среда и не смесват разделно събрани биоотпадъци с други отпадъчни потоци;
3. поставят обслужените съдове на определените за целта места;
4. представят за съгласуване с кмета на общината или с определени от него длъжностни лица график и маршрут за събиране и транспортиране на биоотпадъците до съоръжения за последващото им третиране, както и всяко изменение на графика и маршрута;
5. спазват съгласувания с кмета на общината или определено от него длъжностно лице, график и маршрут по т. 4;
6. транспортират биоотпадъците до определеното от кмета на общината съоръжение за третиране.
7. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на смесени битови отпадъци;


чл. 65е. Лицата, притежатели на биоотпадъци и обхванати от организираната общинска система за разделно събиране са длъжни да:
1. определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци;
2. определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат достъпа на външни лица и животни до съдовете;
3. изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им специализирани съдове;
4. предават и/или изхвърлят биоотпадъците от зелени площи на определените от кмета на общината места;
5. опазват съдовете за биоотпадъци, като не допускат повреждането им.


чл. 65ж. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците са длъжни да ги събират разделно при източника на образуване, спазвайки изискванията на чл. 3, ал. 3 от същата Наредба.
(2) Лицата по ал. 1, организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.


чл. 65з. Забранява се:
1. повреждането на съдовете за биоотпадъци, както и неконтролираното изгаряне на отпадъците в тях или извън тях;
2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
3. изхвърлянето на биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
4. изхвърлянето на биоотпадъци в съдове за разделно събиране на отпадъци;
5. изхвърлянето на биоотпадъци от поддръжката на зелените площи (клони, шума и дървесни отпадъци), извън определените за целта места.
6. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин в случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната.Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по следния начин:

Създава се нов §4, както следва:

§ 4. Допълнението на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла е прието с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. год. и влиза в сила от датата на неговото приемане.

Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Бяла.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация