избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
12.12.2018 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 43 - 205 по протокол № 43 от 05.12.2017 год.
установения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, в който са предвидени и изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, което от своя страна налага да бъде изменена и местната Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла.
С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който местната наредба да бъде съобразена с новите разпоредби на Закона за местните данъци и такси, а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г.в Закон за изменение и допълнение на ЗКПО - §39 е необходимо съответно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, като се променят текстовете в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

2. Цели, които се поставят с Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла:
– актуална нормативна база свързана с местните данъци;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Бяла:

І. Раздел I „Данък върху недвижимите имоти” от Глава „Местни данъци” се отменя.
ІІ. В Глава „Местни данъци” се приема се нов Раздел I а „Данък върху недвижимите имоти“ със следните текстове :
Чл. 7а (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия терен.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
Чл. 8а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл. 9а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 10а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл. 11а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2020г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава Първа на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ, предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ се подава в срока по чл. 32 от същия закон. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.
Чл. 12а. (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Органите, издаващи документите по ал. 3 на чл.15 от ЗМДТ, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът по ал. 1 на чл.15 от ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на териториятана данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 на чл.15 от ЗМДТ се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.
Чл. 13а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) В случаите по ал. 1 на чл.16 от ЗМДТ , задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл. 14а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) (променен, в сила от 01.01.2019 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данни по ал. 2 на чл.18 от ЗМДТ от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.
Чл. 15а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл. 16а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл. 17а. (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл. 18а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по т. 2., се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2. за жилищни имоти, разположени на територията на град Бяла, който е включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. като климатичен морски курорт от местно значение , които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 19а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл. 20а(нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите определени в чл.24 от ЗМДТ.
Чл. 21а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
(4). (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(8) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 4, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 4, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(9) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
ІІІ. Раздел II „Данък върху наследствата” от Глава „Местни данъци” се правят следните изменения :
чл.30 се изменя по следния начин:
Чл.30. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.)(1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.
ІV. В Раздел III „Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин” от глава „Местни данъци” се правят следните изменения :
чл.34 се изменя по следния начин:
Чл.34. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г)(1) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ.
(3) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ ,за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.

Създава се нов чл. 37а, съдържащ 2 алинеи:
чл.37а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ,при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.
Създава се нов чл. 37б, съдържащ 5 алинеи.
чл.37б. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.
V. В Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци” се правят следните изменения :

Чл.41 се изменя по следния начин:
Чл.41(1)(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,81лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 2,20 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 3,00лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,60 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,6
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,4


(2)(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке - 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - 10лв.
(6) (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
(14) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
В Чл.45, се отменя ал.1 и се изменят ал.2,3 и 5
(1) (отм., с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )
(2))(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения данък.
(3))(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения данък.
(5))(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г)Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл.47 се изменя по следния начин :
чл.47 (Изменен Решение № 20/4/30.11.2015г.) (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

VІ. В Приложение № 1 към чл. 56. от Наредбата

Приложение № 1 към чл. 56. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) отпада т.21
”Отдаване на видеокасети под наем или записи на електронен носител (решение 1051/ 23.12.2010) 1500 1000 300„


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, чл.47, ал.1 чл.55 ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, относно размера на данъка върху превозните средства, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, чл.47, ал.1 чл.55 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

І. ОТМЕНЯ Раздел I „Данък върху недвижимите имоти” от Глава „Местни данъци”
ІІ. ПРИЕМА нов Раздел I а „Данък върху недвижимите имоти“ от Глава „Местни данъци“, със следните текстове :
Чл. 7а (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия терен.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
Чл. 8а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл. 9а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 10а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл. 11а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2020г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава Първа на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ, предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ се подава в срока по чл. 32 от същия закон. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.
Чл. 12а. (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Органите, издаващи документите по ал. 3 на чл.15 от ЗМДТ, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът по ал. 1 на чл.15 от ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на териториятана данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 на чл.15 от ЗМДТ се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.
Чл. 13а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) В случаите по ал. 1 на чл.16 от ЗМДТ , задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл. 14а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) (променен, в сила от 01.01.2019 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данни по ал. 2 на чл.18 от ЗМДТ от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.
Чл. 15а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл. 16а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл. 17а. (1) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл. 18а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по т. 2., се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2. за жилищни имоти, разположени на територията на град Бяла, който е включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. като климатичен морски курорт от местно значение , които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 19а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл. 20а(нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите определени в чл.24 от ЗМДТ.
Чл. 21а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
(4). (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(5) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(6) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(8) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 4, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 4, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(9) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
ІІІ. ИЗМЕНЯ Раздел II „Данък върху наследствата” от Глава „Местни данъци”, както следва :
чл.30 се изменя по следния начин:
Чл.30. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.)(1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.
ІV. ИЗМЕНЯ Раздел III „Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин” от глава „Местни данъци” , както следва :
чл.34 се изменя по следния начин:
Чл.34. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г)(1) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ.
(3) (нова, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ ,за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.

Създава се нов чл. 37а, съдържащ 2 алинеи:

чл.37а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ,при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.
Създава се нов чл. 37б, съдържащ 5 алинеи.
чл.37б. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

V. ИЗМЕНЯ Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци”, както следва :

Чл.41 се изменя по следния начин:

Чл.41(1)(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:

а) до 55 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,81лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 2,20 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 3,00лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,60 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:


Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
"Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,6
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,4(2)(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - 10лв.

(6) (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(14) (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
В Чл.45, се отменя ал.1 и се изменят ал.2,3 и 5

(1) (отм., с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )
(2))(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения данък.

(3))(изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения данък.(5) (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г)Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


Чл.47 се изменя по следния начин :
чл.47 (Изменен Решение № 20/4/30.11.2015г.) (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г ) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.VІ. ИЗМЕНЯ Приложение № 1 към чл. 56. от Наредбата, както следва:

ОТПАДА т.21 ”Отдаване на видеокасети под наем или записи на електронен носител (решение 1051/ 23.12.2010) 1500 1000 300„ от Приложение № 1 към чл. 56. (изм., приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г )КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация