Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
13.12.2018 Заповед № РД 07 00-551/13.12.2018 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 551

гр. Бяла, 13.12.2018 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 3059 - (1)/ 10.12.2018 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 3059/ 20.11.2018 г. от Здравко Димитров Захариев, Красимир Димитров Зафиров, Константин Тодоров Костов, Станислав Тодоров Костов, Калинка Стоева Костова, Александър Георгиев Карабинов, Димитър Георгиев Карабинов и Георги Алексиев Карабинов
У С Т А Н О В И Х :
Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 07598.25.502, 07598.25.501, 07598.25.500 и УПИ VII – 25009, кв.325, по плана на ЖЗ „Бяла река”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,
Р А З Р Е Ш А В А М :
Да се изработи Подробен Устройствен План – План за регулация на поземлени имоти с идентификатори 07598.25.502, 07598.25.501, 07598.25.500 и УПИ VII – 25009, кв.325, по плана на ЖЗ „Бяла река”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация