Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
08.01.2019 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 22.00 кв. м
На основание Заповед РД 07 00 7 / 08.01.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 56 – 334 / 21.12.2018г. на ОбС - гр.Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 22.00 кв. м находящо се в сграда за търговия с идентификатор 07598.302.196.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, Област Варна одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на ИД на АК частна – общинска собственост по АОС № 890 от 28.12.2010г. цялата със застроена площ от 560 кв., построена в ПИ 07598.303.196 с площ от 1 582 кв. м. находящ се в гр. Бяла , ул. Черноморка №1, Община Бяла, Област Варна, за срок от 5 /пет/ години, при стартова месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 79.20 / седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 22.01.2019 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 95.04 /деветдесет и пет лева и четири стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла, област Варна , Банка ДСК гр. Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 21.01.2019 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 21.01.2019 г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая № 2, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 21.01.2019 г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация