избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
08.01.2019 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1427 от 27.11.2018 г., вписан в книгите за вписвания на 29.11.2018г., том LXXXVII , № 139, вх.Регистър 33229, дело 8878/2018, представляващ ПИ № 07598.302.763 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 99 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни нужди/
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 9 / 08.01.2019г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 56 – 337 / 21.12.2018г. на ОбС - гр. Бяла
,

ОБЯВЯВА:

,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1427 от 27.11.2018 г., вписан в книгите за вписвания на 29.11.2018г., том LXXXVII , № 139, вх.Регистър 33229, дело 8878/2018, представляващ ПИ № 07598.302.763 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 99 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Незастроен имот за жилищни нужди/, находящ се в гр.Бяла, ул. „VIII”, Област Варна, при граници ПИ № 07598.302.250, ПИ № 07598.302.263, ПИ № 07598.302.442, ПИ № 07598.302.485 и ПИ № 07598.302.486 при начална тръжна цена 5841.00 / пет хиляди осемстотин четирдесет и един /лева с ДДС. Търгът да се проведе на 23.01.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 584.10 / петстотин осемдесет и четири лева и десет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 22.01.2019 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 22.01.2019 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море".
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 22.01.2019г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация