избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
18.02.2019 Проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 - 135 по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
ОТНОСНО : Проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 - 135 по протокол № 11 от 27.03.2008 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.orgДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпило е писмо с Изх.№814/31.01.2019 г. от г-н Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна по повод установени несъответствия в отделни текстове от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 - 135 по протокол № 11 от 27.03.2008 г. с текстове на Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и със Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно :
- чл.16, ал.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла в частта … заемат до 10 % от имотите с площ до 1000 кв. м и 15 % от имотите с площ над 1000 кв. м. е в противоречие с разпоредбата на чл. 62, ал.7, т.3 и т.4 от Закона за устройство на територията, в който текст няма подобно ограничение.
- чл.50, ал.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла в частта … или упълномощено от него лице е в противоречие с разпоредбата на чл.22, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в който текст е предвидено , че наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник а не от упълномощено лице
- чл.51, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла са в противоречие с разпоредбата на чл.426 и чл.428 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в които текстове е предвидено наказание в размер на 100 лева а не от 50 до 300 лева

С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който местната наредба да бъде съобразена с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и със Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла.

По разпореждане на Върховна административна прокуратура бе извършена проверка за законосъобразността на отделни текстове от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 - 135 по протокол № 11 от 27.03.2008 г., като в резултат на проверката безспорно се установи противоречие на текстове от местната Наредба с текстове на нормативни актове от по-висока степен, а именно:
- чл.16, ал.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла в частта … заемат до 10 % от имотите с площ до 1000 кв. м и 15 % от имотите с площ над 1000 кв. м. е в противоречие с разпоредбата на чл. 62, ал.7, т.3 и т.4 от Закона за устройство на територията, в който текст няма подобно ограничение.
- чл.50, ал.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла в частта … или упълномощено от него лице е в противоречие с разпоредбата на чл.22, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в който текст е предвидено , че наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник а не от упълномощено лице
- чл.51, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла са в противоречие с разпоредбата на чл.426 и чл.428 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в които текстове е предвидено наказание в размер на 100 лева а не от 50 до 300 лева


2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и текстове на нормативни актове от по-висока степен каквито са Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и със Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла:
– актуална нормативна база свързана с изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменения в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла:

Нов текст на чл.16, ал.1 „ В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции“
Нов текст на чл.50, ал.3 „ Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление.“
Нов текст на чл.51, ал.2 „ (2) Наказва се с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а за нарушения по т.2 и т.3 с глоба от 100 лева лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.“УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.61, ал.10 от ЗУТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.16, ал.1, чл.50, ал.3 и чл.51, ал.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.61, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, а именно:

Нов текст на чл.16, ал.1 „ В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции“
Нов текст на чл.50, ал.3 „ Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление.“
Нов текст на чл.51, ал.2 „ (2) Наказва се с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а за нарушения по т.2 и т.3 с глоба от 100 лева лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.“


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация