избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
13.05.2019 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
ООТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.orgДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпило е писмо с Изх.№4887/07.05.2019 г. от г-н Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна по повод установени несъответствия в отделни текстове от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г. с текстовете на Закона за защита от шума в околната среда, а именно :
- Чл.4. /1/ За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява:
5. (изм.с реш.на ОбС № 16-200/26.06.2008 г.,изм. и доп.с реш .№ 81-622 / 21.07.2011 г.) използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимите шумоизолации , както и в откритите такива ,намиращи се в непосредствена близост до жилищни и обществени сгради и хотелски комплекси, в часовете от 23.00 часа до 07.00 часа през периода от 01.05 до 30.09 и от 22.00 часа до 07.00 часа през периода от 01.10 до 30.04 на годината, както и тяхната обедна почивка в часовете от 12.00 до 15.00 часа през цялата година. В останалите часове на денонощието силата на звука да бъде съобразена с допустимите норми е в противоречие с правомощията на Кмета на Община Бяла по чл.22, ал.1, т.4 от Закона за защита от шума в околната среда регламентиращи упражнявания от него контрол за спазване изискванията на чл. 16а. от закона , а именно : (2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.
- Чл.4. /4/ При първо нарушение по ал.1, т.5 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при повторно нарушение, лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват съответната професия или търговска дейност на територията на общината, за срок не по-кратък от един месец и не по-дълъг от две години. норми е в противоречие с предвидената санкция в чл.33, ал.2 и ал.3 от Закона за защита от шума в околната среда, а именно : (2) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 физическите лица и длъжностните лица се наказват с глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв.

С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който местната наредба да бъде съобразена с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла.

По разпореждане на Върховна административна прокуратура бе извършена проверка за законосъобразността на отделни текстове от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приета с Решение на Общински съвет Бяла №11 – 133 /2/ по протокол № 11 от 27.03.2008 г., като в резултат на проверката безспорно се установи противоречие на текстове от местната Наредба с текстове на нормативни актове от по-висока степен, а именно:
- Чл.4. /1/ За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява:
5. (изм.с реш.на ОбС № 16-200/26.06.2008 г.,изм. и доп.с реш .№ 81-622 / 21.07.2011 г.) използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимите шумоизолации , както и в откритите такива ,намиращи се в непосредствена близост до жилищни и обществени сгради и хотелски комплекси, в часовете от 23.00 часа до 07.00 часа през периода от 01.05 до 30.09 и от 22.00 часа до 07.00 часа през периода от 01.10 до 30.04 на годината, както и тяхната обедна почивка в часовете от 12.00 до 15.00 часа през цялата година. В останалите часове на денонощието силата на звука да бъде съобразена с допустимите норми е в противоречие с правомощията на Кмета на Община Бяла по чл.22, ал.1, т.4 от Закона за защита от шума в околната среда регламентиращи упражнявания от него контрол за спазване изискванията на чл. 16а. от закона , а именно : (2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.
- Чл.4. /4/ При първо нарушение по ал.1, т.5 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при повторно нарушение, лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват съответната професия или търговска дейност на територията на общината, за срок не по-кратък от един месец и не по-дълъг от две години. норми е в противоречие с предвидената санкция в чл.33, ал.2 и ал.3 от Закона за защита от шума в околната среда, а именно : (2) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 физическите лица и длъжностните лица се наказват с глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и текстове на нормативни актове от по-висока степен каквито са текстовете на Закона за защита от шума в околната среда.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла:
– актуална нормативна база свързана с осигуряване на обществения ред на територията на община Бяла;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла:

Нов текст на чл.4, ал.1, т.5 „ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.“

Нов текст на чл.4, ал.5„ - За нарушенията по ал.1, т.5, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.
- При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.3, ал.5, чл.22, ал.1, т.4 и чл.33, ал.2 и ал.3 от Закона за защита от шума в околната среда, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.4, ал.4, т5 и ал.5, от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.5 от Закона за защита от шума в околната среда, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, а именно:

Нов текст на чл.4, ал.1, т.5 „ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.“

Нов текст на чл.4, ал.4
- За нарушенията по ал.1, т.5, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.
- При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация