избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
05.08.2019 Проект за изменение на чл.41, ал.1, т.1 от Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год., относно изменение на ставките на имуществения компонент определящ стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, в който бяха предвидени изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, което от своя страна наложи да бъде изменена и местната Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла.
С Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год. бе приет Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци „ на гореописаната наредба. В чл. 41 от наредбата бе уреден начина за изчисляване на дължимия данък, чрез формула включваща два компонента - имуществен и екологичен. В т 1. от същия член бе записано, че имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,81лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 2,20 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 3,00лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,60 лв. за 1 kW;

В процеса на облагане и събиране на дължимия данък върху превозните средства се установи, че така приетите ставки по б. „а „ до б. „е“ определящи стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя водят до формирането на данък върху превозните средства за 2019 г. за някой категории превозни средства в пъти по висок от размера на данъка за 2018г.
С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла за изменение на чл.41, ал.1, т.1 от Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 57 - 347 по протокол № 57 от 17.01.2019 год. относно изменение на ставките на имуществения компонент определящ стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 98 от 27 ноември 2018г. в Закон за изменение и допълнение на ЗКПО
2. Цели, които се поставят с Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на плавно увеличение на дължимия Данък върху превозните средства за по следващите години , в сила от 01.01.2020г.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла:
– актуална нормативна база свързана с местните данъци;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Бяла:

V. В Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци” се правят следните изменения :

Чл.41 се изменя по следния начин:
Чл.41(1)(изм., приет с решение № 57-347/17.01.2019г., в сила от 01.01.2019г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,55 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,90 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.55 ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, чл.47, ал.1 чл.55 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:
ИЗМЕНЯ Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци”, както следва :
Чл.41 се изменя по следния начин:
Чл.41(1)(изм., приет с решение № …………../………………г., в сила от 01.01.2020г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,55 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,90 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобилаКМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация