избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
20.11.2019 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 70 - 436 по протокол № 70 от 04.09.2019 год.
ОТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 70 - 436 по протокол № 70 от 04.09.2019 год.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.orgДОКЛАД
ОТ
Инж ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпило е писмо с Изх.№10333/13.11.2019 г. от г-н Силвиян Иванов - прокурор при Окръжна прокуратура – Варна по повод установени несъответствия в отделни текстове от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г. с текстовете на Закона за местните данъци и такси, а именно :
Раздел VІ
Туристически данък

В чл. 58, ал. 5 е разписано, че „ Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване , разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на община Бяла до 1 март на следващата календарна година , независимо дали обектът се използва .“ А в ал.6 е допълнено, че „ Разликата по ал. 5 се определя по следната формула :
Р = (РД х ПК х Д х 30/ 100) – ДД
Където :
Р е разликата за внасяне ;
РД – размерът на данъка по ал. 2 ;
ПК –пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година ;
Д – брой дни в годината ;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.3“
Тези текстове преповтарят отменените като противоконституционни текстове на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси и следва същите да бъдат отменени.
С настоящия предлагам мотиви и проект за решение на Общински съвет – Бяла с който местната наредба да бъде уеднаквена с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси като се отменят текстовете на чл.58, ал.5 и ал.6 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла , а именно :

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла.

По разпореждане на Върховна административна прокуратура бе извършена проверка за законосъобразността на отделни текстове от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, като в резултат на проверката безспорно се установи противоречие на текстове от местната Наредба с текстове на нормативни актове от по-висока степен, а именно:
чл.58, ал.5 и ал.6 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла преповтарят отменените като противоконституционни текстове на чл.61, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси.
2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла.

Целта на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата и текстове на нормативни актове от по-висока степен каквито са текстовете на Закона за местните данъци и такси.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла:

Очакваните резултати след изменението на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла:
– актуална нормативна база свързана във връзка с данъчното облагане и събирането на дължимия данък;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла:

Отменят се чл.58, ал.5 и ал.6 от Наредбата


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с отменените като противоконституционни текстове на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отменените като противоконституционни текстове на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

Отменя текстовете на чл.58, ал.5 и ал.6 „ Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване , разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на община Бяла до 1 март на следващата календарна година , независимо дали обектът се използва . ал.6 „ Разликата по ал. 5 се определя по следната формула :
Р = (РД х ПК х Д х 30/ 100) – ДД
Където :
Р е разликата за внасяне ;
РД – размерът на данъка по ал. 2 ;
ПК –пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година ;
Д – брой дни в годината ;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.3“КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Инж. ПЕНЬО НЕНОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация